Starszy specjalista
Opole
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw bhp
w wydziale organizacji i nadzoru

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym – praca z dokumentami.
Praca może być wykonywana również poza biurem – przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych PSP woj. opolskiego.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.
Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
Czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej i wymiarem etatu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy.
Siedziba Komendy znajduje się w Opolu, przy ulicy Budowlanych 1 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Praca wykonywana jest w pokoju biurowym znajdującym się na II piętrze budynku A. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe, telefon oraz meble biurowe.
Budynki Komendy nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind i podjazdów).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań powypadkowych, tj. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku w służbie i pracy funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych KW PSP w Opolu, kompletowanie i przechowywanie akt postępowania powypadkowego, wystawianie skierowań do właściwej komisji lekarskiej, przygotowywanie decyzji odszkodowawczych przysługujących w razie orzeczenia przez komisje lekarskie chorób zawodowych lub uszczerbku na zdrowiu
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy/służby oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i bhs w jednostkach organizacyjnych PSP województwa opolskiego, a w razie stwierdzenia zagrożeń zawodowych lub nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp i bhs przedstawianie wniosków Komendantowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej PSP mających na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i poprawy warunków pracy i służby
 • Udzielanie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego z bhp oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń okresowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KW PSP w Opolu. Organizowanie i prowadzenie szkoleń okresowych dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, tj. kadry kierowniczej PSP woj. opolskiego
 • Sporządzanie m.in.: kwartalnych, półrocznych i rocznych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i służby na podstawie danych przekazanych z jednostek organizacyjnych PSP woj. opolskiego
 • Sporządzanie dokumentacji ryzyka zawodowego, w tym ocena, szacowanie i wartościowanie ryzyka zawodowego dla stanowisk służby i pracy KW PSP w Opolu. Opracowywanie instrukcji, zasad, procedur bhp/bhs, sporządzanie wykazu czynników szkodliwych występujących na poszczególnych stanowiskach pracy i służby oraz przedstawianie Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Sporządzanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uczestniczenie w pracach powołanych komisji i zespołów zajmujących się problematyką bhp/bhs
 • Opiniowanie wniosków i ustalanie wysokości zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KW PSP w Opolu
 • Prowadzenie sekretariatu Zastępców Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz w ramach zastępstwa sekretariatu Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w tym m.in: przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu oraz współudział przy prowadzeniu kalendarza spotkań i narad Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a także przygotowywanie projektów listów okolicznościowych, gratulacyjnych, życzeń i podziękowań oraz spotkań służbowych i okolicznościowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp lub studia podyplomowe w zakresie bhp
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Znajomość obowiązujących przepisów dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy, szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej, szkoleń w dziedzinie bhp, przepisów prawa pracy i orzecznictwa sądowego w zakresie bhp
 • Umiejętność komunikowania się, współpracy i samodzielnej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Posiadanie aktualnego zaświadczenia ze szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp
 • Umiejętność prowadzenia kursów/zajęć dydaktycznych
 • Rzetelność i skrupulatność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawo jazdy kat. „B”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania aktualnego zaświadczenia ze szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
  ul. Budowlanych 1
  45 – 005 Opole

  Dokumenty można składać w sekretariacie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu, ul. Budowlanych 1
  pn. – pt. od 7.30 do 15.30 – II p. w budynku A

  Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, która powinna być opisana w następujący sposób: „Imię i nazwisko kandydata – nabór do pracy w KW PSP w Opolu na stanowisko starszy specjalista ds. bhp”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W związku z podjętymi działaniami w celu ograniczenia transmisji koronawirusa SARS – CoV – 2 wywołującego chorobę COVID – 19 w celu osobistego dostarczenia dokumentów dotyczących naboru należy skontaktować się z sekretariatem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu pod numerem telefonu 77 4207001 i poinformować o przybyciu do Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) lub uzupełnione po terminie (decyduje data wpływu do KW PSP w Opolu) nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z następujących etapów:
- ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym
- test wiedzy jednokrotnego wyboru w przypadku podjęcia takiej decyzji przez komisję kwalifikacyjną; 20 zadań testowych ze znajomości ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i ustawy o służbie cywilnej oraz z zakresu wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze; warunkiem zaliczenia testu wiedzy jest osiągnięcie co najmniej 60% punktów maksymalnych do uzyskania, tj. 12 punktów
-rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana indywidualnie; maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną możliwa do przyznania kandydatowi przez każdego członka komisji wynosi 10 punktów; liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinkuInformacja o kandydatkach / kandydatach – identyfikatorem będzie 4 ostatnich cyfr numeru PESEL kandydata, którzy spełnią wymogi niezbędne wraz z przyznanymi punktami preferencyjnymi (za potwierdzone wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące posiadania aktualnego zaświadczenia ze szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp przyznaje się punkty preferencyjne, tj. 5 punktów).

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego przewidziany jest na dzień 13 sierpnia 2020 r. Informacja o dokładnym terminie i formie przeprowadzenia kolejnego etapu zostanie opublikowana w BIP Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu pod adresem https://kwpspopole.bip.gov.pl w zakładce „Praca”.

Komisja kwalifikacyjna nie dokona wyłonienia kandydata, jeżeli żaden kandydat nie spełni warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze lub nie wykaże się dostateczną wiedzą wymaganą na stanowisku pracy.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KW PSP w Opolu, które dostępne są pod adresem: https://kwpspopole.bip.gov.pl/praca/druki-zwiazane-z-naborem-do-ksc.html

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki / kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne i dodatkowe”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Szczegółowych informacji dot. naboru można uzyskać pod nr tel. 77 4207011, 77 4207019 lub 77 4207010.
Starszy specjalista
Opole
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna