Starszy specjalista
Hrubieszów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw Organizacyjno - Kadrowych
Sekcja Organizacyjno - Kadrowa

Warunki pracy

• praca administracyjno - biurowa w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,
• praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner;
• praca na pierwszym piętrze, budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej
 • • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta
 • • ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta
 • • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej
 • • dokumentowanie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Powiatowej
 • • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej
 • • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta
 • • obsługa urządzeń małej poligrafii
 • • udział w komisjach powołanych przez Komendanta Powiatowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • znajomość specyfiki służby i pracy w Państwowej Straży Pożarnej
 • • dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność i terminowość • wysoka kultura osobista
 • • znajomość elektronicznego systemu obsługi dokumentów Edicta
 • • umiejętność przygotowywania pism o charakterze urzędowym z zastosowaniem przepisów prawa
 • • umiejętność obsługi komputera (dobra znajomość pakietu MS Office, Internetu i poczty elektronicznej)
 • • znajomość przepisów prawa pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Gródecka 36, 22-500 Hrubieszów. Sekretariat pok. 4.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisem. Za datę wpływu dokumentów przyjmujemy datę dostarczenia dokumentów do siedziby Komendy. Wzory dokumentów do pobrania: strona internetowa (www.hrubieszow.kppsp.gov.pl), lub w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie, ul. Gródecka 36 (pokój 11) w godz. od 730 do 1530. Oferty złożone po terminie lub oferty niekompletne zostaną odrzucone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy załączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po złożeniu dokumentów komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny. Informacje o osiągniętych wynikach będą publikowane w oparciu o przyznane numery.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) dostępne będą na stronie www.hrubieszow.kppsp.gov.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej 36. Ofert odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 4 miesięcy od wyłonienia kandydata. Dodatkowe informacje udzielone są pod nr tel. 84 696 26 56 wew.70
Komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych etapów naboru w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych.

Starszy specjalista

Hrubieszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna