Starszy specjalista
Nowy Sącz
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw (ds. utrzymania obiektów)
Sekcja Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

- praca samodzielna
- wyjazdy pojazdami służbowymi w celu przeprowadzenia przeglądów technicznych obiektów w placówkach Karpackiego Oddziału SG
- praca administracyjno- biurowa
- praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie,
- praca na wysokości pow. 3 metrów
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka, faks,
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind dla niepełnosprawnych, brak sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie i nadzorowanie konserwacji i napraw bieżących wykonywanych przez konserwatorów oraz osoby skierowane do Oddziału
 • określanie zakresu prac konserwacyjnych i remontowych w obiektach budowlanych i potrzeb związanych z ich realizacją
 • współpraca przy sporządzaniu planów prac konserwacyjnych i remontowych oraz planów zabezpieczenia materiałowo – finansowego
 • opracowywanie harmonogramów przygotowania obiektów i urządzeń grzewczych oraz infrastruktury technicznej do sezonu grzewczego
 • nadzorowanie gospodarki materiałowej, w związku z realizacją poszczególnych zadań konserwacyjnych i remontowych
 • ocena stanu technicznego urządzeń w lokalach mieszkalnych zdawanych przez użytkowników oraz sporządzanie dokumentacji z tego zakresu
 • terminowe rozlicznie pracowników z pobranych materiałów zużytych do konserwacji
 • udzielanie codziennego instruktażu BHP na stanowisku pracy przydzielonym pracownikom oraz jeżeli zachodzi konieczność informowania służby BHP o pracach niebezpiecznych
 • prowadzenie czynności związanych z postępowaniem szkodowym w zakresie działalności sekcji
 • wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o Dozorze Technicznym w zakresie działalności sekcji
 • współpraca przy realizacji planu konserwacji i usuwanie bieżących awarii (wraz z rejestrem usterek) wewnętrznych przy pomocy sił własnych jak i poprzez zlecenia na zewnątrz jak również przygotowanie dokumentacji dla wykonania tego typu prac
 • nadzór nad gospodarką warsztatową i przestrzeganiem warunków BHP i PPOŻ oraz udział w organizacji ochrony PPOŻ obiektów i nieruchomości
 • zaopatrzenie w materiały i sprzęt do prac konserwacyjnych itp. wraz z przygotowaniem wniosków dotyczących zakupów
 • udział w komisjach sporządzających protokoły materiałów pochodzących z rozbiórki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie budowlanym
 • znajomość ustaw wraz z aktami wykonawczymi: Prawo Budowlane, Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Zamówień Publicznych, Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót, Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, KPA, Ustawy o Straży Granicznej i przepisów wykonawczych wydawanych na jej podstawie
 • znajomość zagadnień ogólnobudowlanych, instalacyjnych oraz zasad funkcjonowania instalacji bezpieczeństwa pożarowego
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność organizowania pracy zespołu, umiejętność współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych
 • komunikatywność, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ POUFNE
 • biegła umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • uprawnienia SEP do 1 [kV] (D dozór, E eksploatacja)
 • doświadczenie w branży elektrycznej/energetycznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ POUFNE” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia uprawnień budowlanych oraz uprawnień SEP
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – o ile kandydat je posiada

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu
  33-300 Nowy Sącz
  ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
  z dopiskiem " oferta pracy na stanowisko starszy specjalista ( ds. utrzymania obiektów)"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
2. Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO (np. umowa o pracę) ORAZ CHARAKTER WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW (np. zakres obowiązków na danym stanowisku zgodny z umową o pracę).
3. Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu.
4. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji).
5. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e- mailem o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego .
6. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata do dalszych etapów selekcji.
7. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
8. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
9. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
10. Oferowane wynagrodzenie brutto: 2.660 zł + dodatek za wysługę lat
Karpacki Oddział SG jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (18 )415 30 63,(18) 415 31 66, (18) 415 32 78

Starszy specjalista

Nowy Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna