Starszy specjalista
Stalowa Wola
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw organizacyjno-kadrowych
Sekcja organizacyjno-kadrowa

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym od pon. do pt. w godz. 7.30-15.30. Wymuszona pozycja ciała siedząca. Praca wymaga wykonywania obowiązków służbowych ze stosunkowo częstym działaniem pod presją czasu w warunkach napięcia nerwowego.
Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor oraz urządzenia biurowe – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Stanowisko usytuowane na I piętrze budynku głównego. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych po kompleksie budynków Komendy: występują schody, nie ma wind/ podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej
 • • przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej
 • • przygotowywanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych wydawanych przez komendanta powiatowego
 • • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej
 • • realizacja zadań związanych z profilaktyką zdrowotną
 • • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego
 • • realizowanie zadań z zakresu prowadzenia sekretariatu komendanta powiatowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe administracja publiczna, organizacja i zarządzanie, ekonomia, prawo, informatyka lub inne kierunki zawierające w programie nauczania przedmioty przydatne na stanowisku pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego stanowisko związane z administracją
 • • znajomość przepisów prawa pracy
 • • znajomość przepisów KPA i ustawy o służbie cywilnej, oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • • znajomość instrukcji kancelaryjnej dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich ) PSP
 • • biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office)
 • • staż pracy lub praktyka na stanowisku związanym z administracją , na stanowisku administracyjnym (minimum 6 miesięcy)
 • • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • • zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy
 • • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
  Al. Jana Pawła II 27
  37-450 Stalowa Wola
  z dopiskiem „Nabór do KSC w KP PSP w Stalowej Woli ”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w korpusie służby cywilnej w tutejszej Komendzie będzie przeprowadzany w następujących etapach:
• 04.03.2019 wstępna ocen ofert oraz ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
• przeprowadzenie testu wiedzy w dniu 05.03.2019 r. o godz. 10. 00 – trzech kandydatów/kandydatek z najwyższą liczba punktów zostanie zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru.
• przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 06.03.2019 r. o godz. 9.00
• wybór kandydata.
• ogłoszenie wyników końcowych nastąpi w dniu 07.03.2019 r.

Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do korpusu służby cywilnej w Państwowej Straży Pożarnej podejmie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, po przeprowadzeniu weryfikacji przez komisję. Wszelkie informacje o przebiegu postępowania będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń w KP PSP w Stalowej Woli oraz publikowane na stronie internetowej KP PSP w Stalowej Woli.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (15) 8426511.

Starszy specjalista

Stalowa Wola

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna