Starszy specjalista
Poznań
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw księgowości wydatków, przekazywania środków finansowych oraz sprawozdawczości
w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 127/19

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
• parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
• stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność
• praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
• stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
• klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
• w budynku są pomieszczenia higieniczno-sanitarnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pełnej ewidencji księgowej: wydatków budżetowych w zakresie zadań finansowanych z budżetu dysponenta części budżetowej, środków pochodzących z państwowych funduszy celowych (Funduszu Dróg Samorządowych, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych), środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
 • przekazywanie środków budżetowych, w tym środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, za pomocą elektronicznego systemu do obsługi rachunków bankowych, a w szczególności: sporządzanie poleceń przelewów środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia, przekazywanie dotacji celowych na wykonywanie zadań zleconych, zadań własnych i zadań powierzonych na podstawie porozumień jednostkom samorządu terytorialnego, a także przekazywanie dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz przekazywanie na centralny rachunek bieżący budżetu państwa niewykorzystanych środków budżetowych
 • obsługa finansowa rachunków bankowych przeznaczonych dla środków: Funduszu Dróg Samorządowych, przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej BGK, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej NBE), Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej NBE)
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań: Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych w części dotyczącej wydatków, Rb-28 o wykonaniu planu wydatków budżetu państwa, Rb-28 NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, Rb-28 Programy o wydatkach budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Rb-28 Programy WPR o wydatkach budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Rb-28 UE o wydatkach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, finansowych dysponenta części budżetowej: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej, Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym.; weryfikowanie informacji w zakresie wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym złożonych przez jednostki organizacyjne Urzędu oraz dysponentów środków budżetowych niższych stopni, opracowywanie sprawozdań w tym zakresie przy wykorzystaniu aplikacji BUZA
 • dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej poleceń przelewów środków dla podległych dysponentów, dotacji celowych przekazywanych przez dysponenta części z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich jednostkom samorządu terytorialnego i pozostałym podmiotom, a także dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej poleceń przelewów środków z Funduszu Dróg Samorządowych, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
 • sporządzanie łącznych sprawozdań z realizacji budżetu Wojewody Wielkopolskiego składanych przez dysponentów środków budżetowych niższych stopni: Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, oraz sprawozdań budżetowych Rb-ZN o stanie zobowiązań i należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, weryfikowanie ich pod względem formalnym i rachunkowym, porównywanie danych w nich zawartych z ewidencją księgową dysponenta części oraz z danymi wykazanymi w pozostałych sprawozdaniach budżetowych, weryfikowanie terminowości ich przekazania i przygotowywanie projektów stosownych wystąpień w tym zakresie do jednostek składających sprawozdania, a w uzasadnionych przypadkach do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
 • współpraca z Ministerstwem Finansów, jednostkami samorządu terytorialnego i podległymi Wojewodzie Wielkopolskiemu jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadań oraz z bankami w zakresie spraw związanych z obsługą rachunków Wojewody
 • przygotowywanie materiałów z zakresu budżetu Wojewody na potrzeby organów kontrolnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze rachunkowości budżetowej lub kontroli finansowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2800-3000 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna