Starszy specjalista
Katowice
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw obsługi prawnej
w Departamencie Prawnym

Warunki pracy

- duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
- wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny,
- praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego.
Budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie pod względem prawnym i legislacyjnym (w zakresie wyłącznej właściwości Zespołu II w Departamencie Prawnym) uwag i opinii do projektów aktów prawnych, koordynowanie wypracowania wspólnego stanowiska komórek WUG w tych sprawach, a także reprezentowanie Prezesa WUG w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji,
 • Dokonywanie oceny orzeczeń oraz akt badań, powstałych w wyniku ustalenia stanu faktycznego i przyczyn zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładu górniczego, a także uczestniczenie w konsultacjach dotyczących informacji rozszerzonych o tych zdarzeniach,
 • Prowadzenie (w zakresie wyłącznej właściwości Zespołu II w Departamencie Prawnym), postępowań w sprawach o wykroczenia, przygotowywanie wniosków o ukaranie oraz środków zaskarżenia, a także reprezentowanie Prezesa WUG przed sądem w tych sprawach,
 • Przygotowywanie (w zakresie wyłącznej właściwości Zespołu II w Departamencie Prawnym) informacji, opinii, wyjaśnień oraz interpretacji przepisów prawnych (stanowisk prawnych), dla potrzeb kierownictwa WUG i komórek WUG oraz odpowiedzi na pytania kierowane do Prezesa WUG albo WUG przez organy nadzoru górniczego oraz podmioty zewnętrzne,
 • Uczestniczenie w czynnościach kontrolnych w OUG i SUG, w celu sprawdzenia, czy działania organów nadzoru górniczego są skuteczne oraz zgodne z prawem,
 • Opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych i opiniowanie projektów takich umów przygotowanych przez strony zewnętrzne,
 • Dokonywanie weryfikacji poprawności projektów decyzji administracyjnych Prezesa WUG przygotowanych merytorycznie przez właściwe komórki organizacyjne WUG.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej) doświadczenia w zakresie stosowania lub
<br>tworzenia prawa lub formułowania opinii prawnych
<br>
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość prawa konstytucyjnego
 • Znajomość przepisów prawa materialnego, zwłaszcza przepisów prawa geologicznego i górniczego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy
 • Znajomość zasad procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi, procedury w sprawach o wykroczenia oraz przed Sądem Najwyższym
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu
 • Umiejętność redagowania oraz interpretowania przepisów, umiejętność precyzyjnego prezentowania swojego stanowiska, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Rzetelność i terminowość
 • Kreatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie stosowania lub tworzenia prawa lub formułowania opinii prawnych(zaświadczenia pracy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, itp.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wyższy Urząd Górniczy
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice
  Oferty, w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Oferta pracy – PR/ZII/st.spec./3",
  należy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych - analiza dokumentów,
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zadania na komputerze,
- sprawdzenie kompetencji: samodzielność i inicjatywa, rzetelność i terminowość, kreatywność, umiejętność współpracy, myślenie analityczne - wywiad kompetencyjny,
- sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-18-20.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna