Starszy specjalista
Szydłowiec
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw organizacyjno - kadrowych w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
KP PSP w Szydłowcu

Warunki pracy

praca biurowa w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, pomieszczenia ciepłe, jasne (oświetlone naturalnie i sztucznie), praca w pomieszczeniach na II piętrze w budynku brak jest windy, korytarze szerokie brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta
 • opracowanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego
 • prowadzenie archiwum Komendy i spraw związanych z archiwizacja dokumentów
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i służby, urlopów, zwolnień lekarskich
 • sporządzanie list płac

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracyjnym lub ekonomicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa pracy
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • odbycie kursu archiwalnego I stopnia
 • komunikatywność, dokładność, umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie ukończenia kursu archiwisty I stopnia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa PSP w Szydłowcu
  ul. Strażacka 3
  26-500 Szydłowiec

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- przewidywany okres zatrudnienia: sierpień 2018-lipiec 2019
- oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem " oferta zatrudnienia w służbie cywilnej"
- oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane
- oświadczenia muszą być opatrzone data i własnoręcznym podpisem
- lista kandydatów spełniająca wymogi formalne oraz informacja o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w dniu 21.06.2018 na stronie internetowej Komendy

Starszy specjalista

Szydłowiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna