Starszy specjalista
Kętrzyn
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
w Sekcji Edukacyjno-Wychowawczej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego W-MOSG. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek nie przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności (brak wind i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych). Na stanowisku pracy występuje narażenie na kontakt z czynnikiem biologicznym – ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Praca administracyjno-biurowa 8 godz. na dobę i średnio 40 godz. tygodniowo. Występują kontakty zewnętrzne telefoniczne i osobiste: kilka razy w tygodniu z przedstawicielami szkolnictwa w zakresie uzgadniania profilowanych zajęć i kilka razy w miesiącu z przedstawicielami instytucji pozarządowych w celu uzgodnień dotyczących pobytu cudzoziemców w SOdC.
Czynnikami szczególnie utrudniającymi wykonywanie zadań są: trudne warunki środowiskowe podczas pracy w narażeniu na czynnik biologiczny oraz nietypowe godziny pracy: I zmiana w godz. 7.30 – 15.30, II zmiana w godz. 12.00 – 20.00.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla cudzoziemców z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych, występowanie w charakterze pomocy nauczyciela w celu realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących szkolenia w zakresie podstawowym,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi w celu zorganizowania im czasu wolnego,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć dla dorosłych cudzoziemców po południu i w dni wolne od pracy w celu zorganizowania im czasu wolnego,
 • obserwowanie zachowań cudzoziemców w celu wykrycia problemów akulturacji oraz ofiar traum, stresu pourazowego i przestępstw,
 • rozpoznawanie potrzeb cudzoziemców w zakresie realizacji zadań edukacyjnych w celu uwzględnienia ich w treściach programowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe pedagogiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia w pracy pedagogicznej
 • znajomość języka obcego na poziomie B1: angielski lub rosyjski lub niemiecki lub francuski lub gruziński lub arabski lub wietnamski,
 • znajomość podstaw edukacji międzykulturowej i problematyki stresu pourazowego,
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach,
 • znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,
 • znajomość ustawy o systemie oświaty,
 • umiejętność kontaktów interpersonalnych,
 • kreatywność,
 • zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie dyplomu studiów podyplomowych z zakresu psychologii lub socjologii lub nauczania początkowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka obcego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru*
 • *Złożenie przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru jest dobrowolne. W przypadku zamieszczenia w przedstawionych przez Panią/Pana dokumentach danych osobowych wykraczających swym zakresem poza zakres określony w treści ogłoszenia o naborze, złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru jest niezbędne.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
  im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn
  BIURO PODAWCZE (czynne całą dobę)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony wynosi około 2.817,00 zł brutto. Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba/Praca/Wzór oświadczenia kandydata do pracy w korpusie służby cywilnej. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna
Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy: Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Starszy specjalista

Kętrzyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna