Starszy specjalista
Rzeszów
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw kadrowych
Samodzielne stanowisko ds. osobowych

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa;
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz
obsługa urządzeń biurowych;
- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnetrznym;
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
- praca: poniedziałek, środa - piątku 7:15 do 15:15, wtorki 8:00 do 16:00;
- praca na I piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy osób zatrudnionych;
 • sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu spraw kadrowych;
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej;
 • współuczestniczenie w sporządzaniu sprawozdawczości statystycznej dla GUS, PFRON dotyczącej obszaru kadr oraz opracowywanie analiz z zakresu fluktuacji kadr;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników Inspektoratu;
 • prowadzenie spraw związanych z archiwizację dokumentów pracowniczych;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy;
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego 2 lata w obszarze administracyjnym i 1 rok doświadczenia na stanowisku kadrowym
 • znajomość przepisów ustaw o: służbie cywilnej, pracownikach urzędów państwowych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • znajomość rozporządzenia dotyczącego warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej oraz pierwszej oceny;
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie donych osobowych (RODO);
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Word i MS Excel;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji w obszarze realizacji zadań kadrowych;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
  35-959 Rzeszów
  ul. 8-go Marca5

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Tylko osoby, których oferty spełniały wymagania formalne zastaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego ( test i rozmowa kwalifikacyjna).Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: mnożnik do wynagrodzenia od 1,520 do 1,620.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17/862-14-53 lub 17/862-14-54 - Dział kadr.

Starszy specjalista

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna