Starszy specjalista
Zielona Góra
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i nawozów
Wydział kontroli

Warunki pracy

- praca biurowa w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku,
- praca przy komputerze pow. 4 godz. dziennie,
- praca w terenie,
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
- krajowe lub zagraniczne podróże służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi,
- stres związany z obsługą klienta,
- praca przy wykorzystaniu standardowych urządzeń biurowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

- stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenia nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenia oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola artykułów rolno-spożywczych pochodzenia krajowego w zakresie jakości handlowej w produkcji, obrocie oraz warunki składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadającym obowiązującym przepisom i deklaracjom producenta,
 • ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydaje Świadectwa Jakości Handlowej celem potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu;
 • kontroluje jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracjom producenta
 • prowadzenie postępowań pokontrolnych i administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji;
 • wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach szczególnie o nawozach i nawożeniu, organizacji rynków rolnych, o organizmach genetycznie modyfikowanych, produktach posiadających chronione oznaczenia geograficzne oraz będące gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami;
 • kontrola owoców i warzyw na zgodność ze standardami jakości handlowej artykułów obowiązującymi dla świeżych owoców i warzyw;
 • prowadzenie szkoleń i doradzanie inspektorom w zakresie prowadzonych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznakowanych jako "NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze o profilu:
<br>- rolniczym, zootechnicznym. technologii żywności, weterynaryjnym, ogrodniczym, agrotechnicznym lub towaroznawczym.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie z zakresu przeprowadzania kontroli
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, komunikatywność,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywania zadań kontrolnych (szczególnie ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, KPA)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języków obcych kraju UE - poziom B1/B2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- w ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer
telefonu,
- list motywacyjny, oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane i zawierać aktualną
datę,
- kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną
poinformowani telefonicznie lub e-mailem,
- metody i techniki naboru: weryfikacja ofert pod względem formalnym, test wiedzy,
rozmowa kwalifikacyjna,
- oferty osób niezakwalifikowanych, nieodebrane przez te osoby, zostaną komisyjnie
zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 68 325 30 62, 325 39 54.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna