Starszy specjalista
Bydgoszcz
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Praca administracyjno-biurowa. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.
Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu, praca administracyjno-biurowa. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących w RDOŚ, w tym kierowanie obiegiem dokumentacji i pism na potrzeby poszczególnych wydziałów.
 • Kierowanie klientów zewnętrznych do właściwych pracowników merytorycznych.
 • Prowadzenie kancelaryjnej obsługi zgłaszających się ze sprawami do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • Prowadzenie archiwizacji dokumentacji składu chronologicznego w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • Archiwizowanie dokumentacji wytworzonej przez pracowników Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: -o Służbie Cywilnej, -Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Odpowiedzialność.
 • Umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Planowane techniki i metody naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert, nie będą rozpatrywane oferty, które:
1) nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
2) złożone zostały po terminie - przy przesyłaniu oferty do RDOŚ
w Bydgoszczy decyduje data stempla pocztowego,
3) bez wymaganych dokumentów,
4) bez własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych oświadczeniach,
5) nie zawierają oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnoręcznym podpisem;
2. Pisemny sprawdzian wiedzy (test):
1) w przypadku, gdy aplikuje mniej niż 10 kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzenia niniejszego etapu,
2) 50 % uzyskanych poprawnych odpowiedzi oznacza zaliczenie sprawdzianu wiedzy,
3) w przypadku zaliczenia testu przez więcej jak 5 osób, do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie poproszonych maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.
Prosimy o podawanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; po tym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 506 56 66 wew. 6010

Starszy specjalista

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna