Starszy specjalista
Łódź
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw z zakresu planowania i wykonywania budżetu wojewody
w Wydziale Finansów i Budżetu

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: dyspozycyjność, również w nieprzewidzianych terminach, praca pod presją czasu, praca w stresie; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu z pracownikami odpowiedzialnymi za sprawy finansowe w państwowych jednostkach budżetowych; kilka razy w miesiącu z pracownikami Ministerstwa Finansów, jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie i weryfikowanie pod kątem finansowym dokumentów dotyczących planowania i wykonywania budżetu w nadzorowanym zakresie (tj. wniosków, zapytań, materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej na rok następny i ustawy budżetowej, informacji o wykonaniu budżetu, planów finansowych jednostek budżetowych itp.), sporządzonych przez państwowe jednostki budżetowe, Wydziały ŁUW w Łodzi oraz inne Oddziały WFiB, jednostki samorządu terytorialnego,
 • opracowywanie projektów dokumentów dotyczących planowania i wykonywania wydatków, w tym m.in. opinii, informacji, wniosków Wojewody Łódzkiego o zwiększenie budżetu, materiałów planistycznych itp. w nadzorowanym zakresie (w układzie tradycyjnym i zadaniowym),
 • opracowywanie projektów decyzji Wojewody Łódzkiego w sprawie zmian w budżecie oraz propozycji zmian w budżecie w układzie zadaniowym w nadzorowanym zakresie, a także zawiadomień do dysponentów, jednostek samorządu terytorialnego, Wydziałów ŁUW w Łodzi i Regionalnej Izby Obrachunkowej o zmianach w planie wydatków wynikających z decyzji Ministra Finansów oraz decyzji i akceptacji Wojewody Łódzkiego,
 • opracowywanie i współudział w opracowaniu propozycji podziału: wstępnych kwot wydatków przyznanych przez Ministra Finansów na rok następny dla części 85/10 – województwo łódzkie, kwot dochodów i wydatków wynikających z projektu ustawy budżetowej przyjętego przez Radę Ministrów i przekazanego do Sejmu RP oraz ustawy budżetowej na dany rok, w układzie tradycyjnym i zadaniowym, a następnie zawiadomień do jednostek podległych Wojewodzie i nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego o kwotach wydatków, dochodów, dotacji wynikających z tych podziałów,
 • opracowywanie rocznych informacji z wykonania budżetu w części 85/10 – województwo łódzkie, w nadzorowanym zakresie, w celu ujęcia ich w zbiorczych materiałach przedstawianych do zatwierdzenia Wojewodzie Łódzkiemu i przekazywanych m.in. ministrowi finansów,
 • przygotowywanie projektów opinii w sprawie uzgadniania zadań państwowych jednostek budżetowych, zakwalifikowanych do dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przy współpracy z właściwymi wydziałami Urzędu i państwowymi jednostkami budżetowymi podległym Wojewodzie, w nadzorowanym zakresie;
 • prowadzenie ewidencji wydatków w części 85/10 – województwo łódzkie, w nadzorowanym zakresie w systemie FK-Planowanie oraz innych ewidencji niezbędnych do realizacji zadań Oddziału (np. dotacji celowych przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego, decyzji Ministra Finansów, zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, wydatków majątkowych, wydatków w układzie zadaniowym itp.) w celu wykorzystania przy weryfikacji i opracowywaniu materiałów,
 • wprowadzanie do systemu TREZOR w imieniu dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie danych wynikających z materiałów planistycznych do projektu budżetu, projektu ustawy budżetowej na rok następny oraz ustawy budżetowej na dany rok, wniosków o decyzje (Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego) oraz decyzji budżetowych w sprawie zmian w budżecie, a także weryfikowanie i zatwierdzanie danych wprowadzonych przez dysponentów podległych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analizowana i interpretowania danych,
 • umiejętność wyciągania wniosków i formułowania logicznych wypowiedzi w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi komputera – programy Word, Excel (dobra),
 • odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w pionie finansowym
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • przeszkolenie w zakresie stosowania ustawy o finansach publicznych, aktów prawnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność wyszukiwania danych, korzystania z przepisów prawnych, obsługi innych programów komputerowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Łódzki Urząd Wojewódzki
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem ,,Oferta pracy nr 45020"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie ogółem brutto 2600-2800 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2017, poz.1889, ze zm. )
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

Starszy specjalista

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna