Starszy specjalista
Leszno
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw płac
Sekcja ds. Finansów

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
praca administracyjno – biurowa w systemie codziennym w godz. 7.30 - 15.30
( od poniedziałku do piątku ) w siedzibie tut. jednostki, możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad szkoleniowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Stres związany z kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne; praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie; narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner, fax, w miarę potrzeb pojazd służbowy; praca na piętrze; budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak podestów i wind), toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozliczanie i sporządzanie list płac według obowiązujących decyzji w celu prawidłowej polityki płacowej.
 • Rozliczanie podatku dochodowego i składek ZUS w programie „PŁATNIK” w celu prawidłowej polityki finansowej sekcji.
 • Kontrola terminowości faktur, przygotowywanie faktur i sporządzanie przelewów bankowych w celu terminowej ich realizacji.
 • Pełnienie funkcji kasjera w komendzie w celu prawidłowej polityki kasowej. Pobieranie gotówki i jej rozliczanie.
 • Sporządzanie list płac w programie płacowym.
 • Sporządzanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Przygotowywanie odpowiednich druków PIT dla pracowników oraz sporządzanie odpowiednich deklaracji w celu rozliczania podatku dochodowego komendy.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS i Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.
 • Przygotowywanie dokumentacji wytworzonej w Sekcji ds. Finansów i przekazanie jej do Archiwum Zakładowego Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • obywatelsko polskie,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych
 • praktyczna znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów ZUS dotyczących rozliczania i potrącania składek
 • umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • w zakresie obsługi programu płacowego "PROGMAN"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy lub szkolenia
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać do dnia 15.10.2019 r. w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, ul. Okrężna 19, 64-100 Leszno lub przesyłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór do KSC na stanowisko starszy specjalista”. W przypadku składania ofert pocztą liczy się data wpływu dokumentów do komendy, a nie data nadania. Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w trzech etapach:
-I etap: dokonanie wstępnej analizy zgromadzonych ofert polegającej na sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów przez kandydatów oraz spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych, zamieszczonych w ogłoszeniu. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do testu wiedzy zostanie opublikowana w dniu 16.10.2019 roku
-II etap: sprawdzian wiedzy i umiejętności komputerowych odbędzie się w dniu 21.10.2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie komendy . Lista kandydatów zakwalifikowana do kolejnego etapu zostanie opublikowana w dniu 21.10.2019 roku
- III etap: rozmowa kwalifikacyjna Komisji Kwalifikacyjnej z kandydatami w obecności Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie odbędzie się w dniu 22.10.2019 roku o godzinie 9.00 w siedzibie komendy.
Wynik końcowy naboru zostanie opublikowany w dniu 22.10.2019 roku

Starszy specjalista

Leszno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna