Starszy specjalista
Kraków
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw administrowania nieruchomościami
Pierwszy Dział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami

Warunki pracy

Praca w systemie 8 godzinnym, konieczność telefonicznej i bezpośredniej obsługi klientów wewnętrznych, praca pod presją czasu. Możliwe zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); możliwe krajowe wyjazdy służbowe.
Pomieszczenia zakładu pracy nie uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt wyposażony jest w dźwig osobowy oraz toalety na każdym piętrze. Dojście do budynku przez schody zewnętrze. Stanowiska pracy znajdują się w pomieszczeniach biurowych z dostępem do światła dziennego jak i sztucznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy eksploatacyjne, remontowe i inwestycyjne w celu zapewnienia warunków technicznych do realizacji zadań przez jednostki KAS na terenie województwa małopolskiego oraz właściwego gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa
 • Prowadzi sprawy w zakresie gospodarki nieruchomościami KAS w województwie w celu zapewnienia warunków technicznych do realizacji zadań przez jednostki KAS, bezpieczeństwa osób przebywających na nieruchomościach i zgromadzonego tam mienia, ochrony środowiska naturalnego oraz racjonalnego, efektywnego, celowego i oszczędnego wykorzystania środków publicznych i mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa
 • Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ((t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 1202, z późn.zm.) w zakresie przeglądów budynków i urządzeń w celu zapewnienia warunków technicznych do realizacji zadań przez jednostki KAS, bezpieczeństwa osób przebywających na nieruchomościach i zgromadzonego tam mienia oraz ochrony środowiska naturalnego
 • Zapewnia ochronę osób i mienia Izby i urzędów w celu zapewnienia warunków dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów IAS w Krakowie oraz bezpiecznego użytkowania mienia, którym dysponuje jednostka
 • Nadzoruje i realizuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzi szkolenia w celu zapewnienia warunków dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów IAS w Krakowie oraz bezpiecznego użytkowania mienia, którym dysponuje jednostka
 • Archiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu umożliwienia po okresie przechowywania w komórce organizacyjnej, przekazanie dokumentów do archiwum zakładowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 rok w obszarze zarządzania nieruchomościami
 • umiejętność argumentowania
 • asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • umiejętność konsultacji kwestii drażliwych
 • znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań wymienionych w opisie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania nieruchomościami lub 1 rok w zarządzaniu projektami
 • wykształcenie: wyższe o profilu technicznym
 • umiejętność czytania i analizy przepisów prawnych
 • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • umiejętność redagowania pism

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o braku współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków parter pok. 005 lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP Z dopiskiem na kopercie "nr ogłoszenia 34226"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W liście motywacyjnym należy dopisać: „Ogłoszenie nr 34226”

Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o dacie kolejnych etapów postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail, numerów telefonów). List motywacyjny powinien zawierać spis załączonych dokumentów. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto minimum 3000 zł. Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy). Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Kadr – tel. 012 255-73-01.

Starszy specjalista

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna