Starszy specjalista
Warszawa
Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
w Wydziale ds. Jakości Produktów Leczniczych w Departamencie Nadzoru

Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; praca pod presją czasu; wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).

Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie rocznego planu poboru do badań jakościowych produktów leczniczych oraz planu poboru produktów leczniczych immunologicznych i produktów wykazujących aktywność biologiczną, a także nadzór nad realizacją umowy z jednostkami badawczymi w ramach prowadzonych badań.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie postępowań w zakresie kierowania do badań produktów leczniczych po raz pierwszy dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowywanie projektów pism kierowanych do wytwórców, importerów i podmiotów odpowiedzialnych, w ramach wykonywanych zadań, także w języku angielskim.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie wad jakościowych produktów leczniczych w tym w szczególności: analizowanie zgłoszeń wad jakościowych, w tym współpraca z Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi (WIF); analizowanie protokołów badań produktów leczniczych z jednostek badawczych Państwowego Zakładu Higieny (PZH) i Narodowego Instytutu Leków (NIL); ocena wagi zgłaszanych wad produktów leczniczych, przeprowadzenie wstępnej analizy ryzyka, prowadzenie korespondencji wyjaśniającej z podmiotami odpowiedzialnymi/wytwórcami/hurtowniami, sporządzenie analizy ryzyka na podstawie dostarczonych informacji dotyczących wady jakościowej z uwzględnieniem analizy ryzyka medycznego; przygotowanie projektów decyzji GIF w zakresie wstrzymania/wycofania z obrotu oraz zakazu wprowadzania do obrotu produktu leczniczego; współpraca z Głównym Inspektorem Sanitarnym (GIS), Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), Główny Lekarz Weterynarii (GLW), Ministerstwem Zdrowia (MZ), NIL, PZH i innymi w zakresie prowadzonych postępowań.
 • Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi (m.in. EMA, Europejski Dyrektoriat Jakości Leków EDQM) w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością produktów leczniczych oraz przygotowywanie projektów wystąpień do innych organów administracji publicznej oraz jednostek badawczych w zakresie prowadzonych spraw.
 • Udział w wyjazdowych spotkaniach międzynarodowych grup roboczych zajmujących się tematyką dotyczącą problemu wad jakościowych produktów leczniczych.
 • Udział w opracowywaniu i aktualizacji procedur oraz instrukcji w zakresie zadań Departamentu Nadzoru.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w przemyśle farmaceutycznym
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość j. angielskiego na poziomie B1 lub w przypadku braku ww. kopii dokumentu złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości j. angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa
  z dopiskiem „Starszy specjalista w Wydziale ds. Jakości Produktów Leczniczych”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Naszym Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
• regularnie wypłacane wynagrodzenie,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy,
• możliwość udziału w szkoleniach,
• możliwość refundacji kosztów nauki języka i studiów podyplomowych,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
• możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie,
• dogodną lokalizację (dojazd metrem, liniami tramwajowymi i autobusowymi),
• wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
• pracę w przyjaznej atmosferze.

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Urzędu). Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce o GIF /Kariera/Informacje dla kandydatów.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
- życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane,
- wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane,
- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni, - w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
- spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m.in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk, wydrukiem z CEIDG). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.
- aplikacje powinny zawierać adres e-mail oraz numer telefonu.

Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni e-mailem (w razie braku możliwości kontaktu drogą elektroniczną - telefonicznie). Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

Uwaga: Poszczególne etapy naboru mogą być przeprowadzone w formie zdalnej (on-line).

Po zakończeniu naboru oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

WAŻNA INFORMACJA: Przed zawarciem umowy o pracę na powyższym stanowisku kandydat zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów zgodnie z art. 114 a ustawy - Prawo farmaceutyczne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735.
Starszy specjalista
Warszawa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna