Starszy specjalista
Poznań
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw obsługi programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ustawowych zadań wojewody z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 215/18

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu
• obsługa poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych
• konieczność poruszania się po Urzędzie w celu przekazania lub odebrania dokumentów
• stanowisko pracy znajduje się na VII piętrze budynku biurowego
• budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja formalna i merytoryczna ofert składanych przez podmioty uprawnione w ramach programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • prowadzenie listy organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na obszarze województwa
 • współpraca z Ministrem Sprawiedliwości oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przekazywania zbiorczych informacji o wykonaniu zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
 • przygotowywanie umów m.in. z podmiotami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, osobami fizycznymi i prawnymi, które uzyskały dotacje w ramach programów ogłaszanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • nadzorowanie realizacji programu z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie oraz monitorowanie ciągłości realizacji zadań finansowanych w ramach programu
 • analiza i gromadzenie sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; dokonywanie podsumowań, wykazów, analiz na potrzeby Wydziału jak i przekazywanie ich na wniosek ministrowi właściwemu do spraw rodziny w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego
 • współdziałanie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwem Finansów przy opracowywaniu, realizacji i finansowaniu programów oraz z Oddziałem Budżetu i Analiz Urzędu w zakresie analizowania, planowania i zabezpieczania środków z budżetu Wojewody w zakresie realizowanych zadań
 • opracowywanie odpowiedzi na zapytania, wnioski i zgłoszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów pozarządowych w zakresie zadań Oddziału

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość ustaw i innych aktów prawnych z zakresu wykonywanych zadań, w tym m.in. Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  Punkt Informacyjny w holu Urzędu
  (z podaniem w ofercie nr ref. 215/18)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2700-2800 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna