Starszy specjalista
Koszalin
Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw Ewidencji gospodarką mandatową
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie

Warunki pracy

Praca w warunkach biurowych przy komputerze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji związanej z gospodarką mandatową KMP w Koszalinie
 • współpraca w zakresie inżynierii ruchu drogowego z podmiotami zarządzającymi drogami
 • ustalanie danych niezbędnych do prowadzonych zestawień statystycznych
 • ewidencjonowanie zdarzeń drogowych, współpraca w tym zakresie z towarzystwami ubezpieczeniowymi i innymi podmiotami uprawnionymi
 • wydawanie zaświadczeń

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe administracja kierunki branżowe związane z administracją MSW iA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zgoda na przetwarzanie danych w celu rekrutacji przez administratora danych - Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie
 • oświadczenie na podst. art. 13 ogólnego roporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Proszę o osobiste składanie dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej w Koszalinie ul. Słowackiego 11 pok. 108. Dokumenty należy umieścić w kopercie z napisem "praca na zastępstwo w KSC", kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy i testu wiedzy telefonicznie. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie trzech miesięcy po obsadzeniu stanowiska. Oferty te mogą być osobiście odebrane w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Koszalinie przed upływem tego terminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 342 9611 lub 94 3429412

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Przewidywana data zatrudnienia 11.03.2019 umowa na zastępstwo na okres od 4 do 6 miesięcy bez możliwości jej przedłużenia. Wynagrodzenie brutto 2897 zł (w tym wysługa z tytułu stażu pracy).

Starszy specjalista

Koszalin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna