Starszy specjalista
Rzeszów
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu cudzoziemców
w Oddziale Obsługi Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (0/II/4/5)

Warunki pracy

Warunki pracy
- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie wniosków w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. udzielania: zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, a także przedłużenia wizy krajowej bądź wizy Schengen;
 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków składanych przez obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, dotyczących zalegalizowania pobytu na terytorium RP, tj. zarejestrowania pobytu obywatela UE, wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE, wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE, wydania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE;
 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o wymianę: karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE, karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, a także wniosków o wydanie i wymianę innych dokumentów (podróży, tożsamości);
 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o wpisanie zaproszeń dla cudzoziemców do ewidencji zaproszeń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja,
 • doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej w sektorze finansów publicznych - powyżej 0,5 roku ,
 • znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r. oraz przepisów wykonawczych odnoszących się do zadań wojewody; o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin z 14 lipca 2006 r. oraz przepisów wykonawczych odnoszących się do zadań wojewody; Kodeks postępowania administracyjnego; o służbie cywilnej; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o ochronie danych osobowych, a także ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języków obcych (alternatywnie: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski) na poziomie bardzo dobrym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej w sektorze finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj doświadczenia zawodowego).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego. Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z wymagań niezbędnych i wymagań dodatkowych.
Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.
Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 200 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.

Starszy specjalista

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna