Starszy specjalista
Szczecin
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw zamówień publicznych
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych.
- Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.
- Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego.
- Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym
- Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.
- Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów).
- Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda),
- W budynku brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
- Pomieszczenia biurowe RDOŚ oraz stanowiska pracy Wydziałów w Szczecinie, znajdują się na I pietrze budynku 5 piętrowego (biurowiec).
- Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i prowadzeenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nadzór lub przeprowadzanie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8, celem udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy wybranemu zgodnie z zapisami regulaminu lub ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Organizowanie pracy komisji przetargowej , zwoływanie jej posiedzenia oraz prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uczestniczenie w pracach zespołu powoływanego do przeprowadzenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000,00 tys. zł netto oraz komisji do spraw przeprowadzenia dialogu technicznego w celu sprawnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Nadzór realizacji zamówień zgodnie z Planem postępowań w celu udzielenia zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w celu zapewnienia ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i wytycznymi zawartymi w regulaminie.
 • Analiza wykazów przedstawionych przez komórki organizacyjne RDOŚ w celu określenia czy planowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią odrębne zamówienia czy też zamówienia tego samego rodzaju względem innych zamówień publicznych biorąc pod uwagę pełne okresy realizacji poszczególnych projektów w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Wydawanie opinii i udzielanie porad z zakresu zamówień publicznych oraz opiniowanie wniosków o zmianę Planu postępowań w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wytycznymi zawartymi w regulaminie.
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych w celu nadzoru nad realizacją Planu postępowań dot. zamówień publicznych.
 • Sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania Planu postępowań oraz rocznego sprawozdania o udzielonych w RDOŚ w Szczecinie zamówieniach publicznych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu realizacji obowiązku nałożonego regulaminem oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze związanym z zamówieniami publicznymi w administracji publicznej
 • • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; • umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu • rzetelność, dokładność • komunikatywność • umiejętność pracy w zespole • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe profilowane (prawnicze, ekonomiczne, administracyjne)
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość prawa cywilnego, orzeczeń i literatury z zakresu zamówień publicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Firlika 20; 71 - 637 Szczecin z dopiskiem - st.specjalista ds. zamówień publicznych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe m.in. adres e-mail, numer telefonu.
- Wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczeń wymaganych w procedurze konkursowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie - zamieszczono na stronie BIP RDOŚ http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen
- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
- Oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
- Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wytypowani do zatrudnienia, są niszczone po upływie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata, odebrane osobiście u pracownika Kadr.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 914305-220 (Kadry);
- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- Planowane techniki i metody naboru:
Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.
- W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników. Punktacja na sprawdzianie pisemnych, zostaje przedstawiona wszystkim kandydatom przed przystąpieniem do sprawdzianu pisemnego.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie art. 35 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

Starszy specjalista

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna