Starszy specjalista
Kraków
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw planowania techniczno-ekonomicznego i monitoringu
w Wydziale Planowania Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa powodująca obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie działania Oddziału.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, które
są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte
i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze
na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
- dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
- możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo w merytorycznym opracowywaniu materiałów do wniosków o współfinansowane zadań ze środków Unii Europejskiej we współpracy z Wydziałami Oddziału oraz Departamentami GDDKiA;
 • opracowywanie i weryfikacja dokumentów merytorycznych wymaganych w procesie przygotowania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, m.in. umowy o dofinansowanie zadań realizowanych przez Oddział, koordynowanie podczas wykonywania obowiązków pracy pracowników innych Wydziałów jednostki;
 • przygotowywanie i opracowywanie we współpracy z Wydziałami merytorycznymi Oddziału informacji beneficjenta korzystającego z publicznych środków wspólnotowych na podstawie zawartej umowy, o stanie przygotowania inwestycji w ramach projektów indywidualnych zgodnie z zapisami zawartych umów;
 • uczestnictwo w planowaniu, prowadzeniu monitoringu i opracowywaniu sprawozdawczości w zakresie finansowania i realizacji inwestycji prowadzonych przez jednostkę;
 • współdziałanie z centralą GDDKiA w zakresie określania i ustalania źródeł finansowania opracowanych planów techniczno - finansowych dla zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Oddział;
 • przygotowywanie projektów korespondencji z właściwymi jednostkami organizacyjnymi urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z inwestycjami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, a także realizacja innych prace biurowo – organizacyjnych;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w procesie przygotowania oraz realizacji zadań inwestycyjnych Oddziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii, zarządzania, administracji lub finansów,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansowym;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office);
 • kompetencje: zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, samodzielność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole; dokładność, umiejętność działania w sytuacjach trudnych i pod presją czasu;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość zasad finansowania zadań ze środków unijnych, zarządzanie projektami, ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • doświadczenie związane z opracowywaniem projektów i wniosków o dofinansowanie z funduszy UE;
 • znajomość podstawowych zagadnień technicznych oraz prawnych aspektów dotyczących procesów przygotowania i realizacji m.in. inwestycji drogowych;
 • znajomość przepisów i wytycznych krajowych w zakresie projektów finansowanych w ramach UE;
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25
  31-542 Kraków
  (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: „Starszy Specjalista – D-2”)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Informacja o metodach naboru:
1. etap I – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych
2. etap II – możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
3. etap III – rozmowy kwalifikacyjne
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : ustalony mnożnik kwoty bazowej maksymalnie do 2,41.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (12) 417-21-44 lub (12) 417-21-33

Starszy specjalista

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna