Starszy specjalista
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw inwestycji i remontów w specjalności elektrycznej i sanitarnej / koordynator/
w Wydziale Inwestycji i Remontów

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- delegacje służbowe
-praca w terenie - kontrola budowy
-utrudnione i niebezpieczne warunki pracy w związku z nadzorowaniem budowy (np. praca na wysokości, praca w zapyleniu)
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie i organizowanie realizacji zadań wykonywanych przez Zespół Inwestycji i Remontów- branży elektrycznej i sanitarnej
 • Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją zadań inwestycyjno- remontowych oraz weryfikowanie rozliczeń i rachunków za wykonane roboty
 • Przygotowywanie materiałów dokumentacji technicznych i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do przeprowadzenia przetargów na projekty techniczne i realizację robót
 • Opisywanie przedmiotu zamówienia publicznego, ustalanie wartości zamówienia publicznego lub jego części z zastosowaniem przepisów dot. zamówienia publicznego o niższej wartości oraz sprawdzanie merytorycznie i analitycznie ofert przetargowych i poprawność sporządzenia dokumentacji technicznej pod względem funkcjonalnym i wymogów technicznych
 • Przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów służbowych oraz przewidywanych dla potrzeb Policji
 • Uczestniczenie w sporządzaniu projektów planów inwestycyjnych i remontowych oraz w sporządzaniu analiz i rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjno - remontowych
 • Przygotowywanie i konsultowanie rozwiązań funkcjonalno - użytkowych i koncepcji projektowych zadań inwestycyjno - remontowych
 • Prowadzenie nadzoru nad działalnością remontową w podległych jednostkach Policji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci, instalacji elektrycznych (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji
 • znajomość obowiązujących przepisów budowlanych
 • znajomość obsługi Office
 • znajomość oprogramowania do kosztorysowania
 • znajomość ogólnych procedur przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności elektro - energetycznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 7 lat doświadczenia zawodowego doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci, instalacji elektrycznych
 • wykształcenie: wyższe budowlane, wyższe budowlane - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromechanicznych
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi urządzeń elektro - energetycznych
 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru
 • znajomość zasad prowadzenia nadzoru robót budowlano - montażowych w branży elektro - energetycznej
 • nadzór nad wykonywaniem instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność negocjacji
 • komunikatywność
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektroenergetycznej bez ograniczeń
 • kopia dokumentu potwierdzającego członkowstwo w Izbie Inżynierów Budownictwa
 • kopia uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia przeszkolenia z zakresu obsługi urządzeń elektro - energetycznych
 • kserokopia uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
  Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia,
  ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr 27257”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Policji jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu przy ul. 11-ego Listopada 39/57, 26-600 Radom. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Policji. Podanie danych jest dobrowolne, zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych, stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Kandydat ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-29-53, /048/ 345-28-18

Starszy specjalista

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna