Starszy specjalista
Kraków
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw obsługi kadr
w Pierwszym Dziale Kadr

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- wymagana obsługa innych urządzeń biurowych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw osobowych, w tym spraw związanych z nawiązaniem stosunku pracy/służby, z jego zmianą, ustaniem stosunku pracy/służby i świadczeń emerytalno-rentowych,
 • Opracowanie opinii, wyjaśnień i wytycznych w zakresie spraw kadrowych ze stosunku pracy i służby,
 • Nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników, pełnionej służby funkcjonariuszy oraz ustalanie prawa do urlopu i wymaru urlopu,
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa do dodatków za staż pracy/służby i nagród jubileuszowych,
 • Rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków z zakresu prawa pracy i stosunku służbowego,
 • Opracowanie danych i prowadzenie analiz w zakresie właściwości komórki,
 • Organizowanie, nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu naboru pracowników i funkcjonariuszy oraz uczestniczenie w pracach zespołu ds. rekrutacji,
 • Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w danym obszarze lub
<br>powyżej 4 lat w administracji,
<br>
 • Umiejętność argumentowania, konieczna jest asertywność i umiejętność przekonywania. Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych,
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy,
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.Dz.U.z 2017r. poz.2186) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze lub
<br>co najmniej 1 rok w zarządzaniu projektami
 • wykształcenie: wyższe o profilu prawniczym
 • Przeszkolenie z obsługi aplikacji użytkowych, adekwatnych do wykonywania zadań na danym stanowiku pracy,
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • Umiejętność redagowania pism.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) lub współpracy z tymi organami - obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423 lub jest do pobrania na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie w zakładce Ogłoszenia - Nabór - Wzory oświadczeń
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z obsługi aplikacji użytkowych, adekwatnych do wykonywania zadań na danym stanowiku pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
  ul. Wiślna 7
  31-007 Kraków
  z dopiskiem na kopercie:
  " Izba Administracji Skarbowej w Krakowie - nr ogłoszenia 37313",

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 lub w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów). Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto: minimum 3000 zł.
Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne ( z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy). Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej:
http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Dział Kadr- tel. 12 25 57 373.

Starszy specjalista

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna