Starszy specjalista
Białystok
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw ochrony osób i mienia oraz ochrony informacji niejawnych/zastępca Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno- biurowa,
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
– większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk,
– użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
– zadania wykonywane w siedzibie Urzędu oraz w obiektach jednostki organizacyjnej,
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,
– stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– występują bariery architektoniczne: budynek jest jednopiętrowy , węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
– występują bariery architektoniczne: brak windy,
– budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
– stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie przedsięwzięcia w zakresie planowania i organizacji ochrony osób i mienia, nadzorowanie ich realizacji w jednostce organizacyjnej oraz prowadzenie monitoringu zagrożeń mających wpływ na ochronę osób i mienia,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających,
 • współpraca ze stanowiskiem ds. zarządzania kryzysowego i ciagłąści działania oraz ds. obronności w zakresie realizacji ochrony osób i mienia i procedur obowiązujacych w sytuacjach kryzysowych oraz podczas podnoszenia gotowości obronnej państwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań kwalifikowanego pracownika ochrony
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Sciśle tajne" lub wyrażenie zgody na poddanie sie poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • umiejetności analityczne
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony osób i mienia, ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego oraz organizacji i funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego -w zakresie pracy dotyczącej planowania ochrony oraz nadzorowania realizacji zadań przez pracowników ochrony
<br> i/lub 
<br>w zakresie pracy związanej z ochroną informacji niejawnych.
 • wykształcenie: wyższe związane z ochroną osób i mienia, bezpieczeństwem narodowym/wewnętrznym lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW,
 • posiadanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • umiejętność szacowania ryzyka w zakresie ochrony osób i mienia.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o posiadanym poświadczeniu bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Sciśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie sie poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW,
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacją seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
- weryfikacja formalna ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- analiza ofert w zakresie spełniania wymagań dodatkowych, potwierdzonych stosownymi dokumentami.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto - 3500,33 zł miesięcznie.

Z dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie składane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

OFERTY NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ FORMALNYCH ZOSTANĄ ODRZUCONE.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu.

Kandydaci, których oferty zostały odrzucone zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania selekcyjnego - rozmowy kwalifikacyjnej

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie BIP pod adresem:
http://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 869 6379.

Starszy specjalista

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna