Starszy specjalista
Jędrzejów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
z zespole do spraw finansowo-księgowych

Warunki pracy

praca administracyjna w siedzibie Inspektoratu
praca przy komputerze
pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdów
brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników, prowadzenie analiz i obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie
 • obsługa programów informatycznych w zakresie finansowo-księgowym i kadrowym -PROKOMP
 • bieżąca aktualizacja danych w zakresie BHP, okresowych badań lekarskich, czasu pracy, szkoleń
 • wykonywanie zadań przynależnych do wykonywania przez zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych
 • przygotowanie i opracowanie sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • znajomość przepisów o rachunkowości i finansach publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o służbie cywilne
 • znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość obsługi programów PŁATNIK, TREZOR
 • znajomość obsługi komputera
 • doświadczenie zawodowe – 2 lata na podobnym stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • systematyczność
 • dobra organizacja pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie
  ul. Głowackiego 16
  28-300 Jędrzejów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, lub dostarczone po terminie) nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone nie będą odsyłane.

Starszy specjalista

Jędrzejów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna