Starszy specjalista
Kłodzko
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw organizacyjno-kadrowych
Wydział Organizacyjno-Kadrowy

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- ww. stanowisko związane jest z wyjazdami służbowymi,
- załatwianie spraw poza jednostką,
- współpraca z innymi instytucjami, m.in. Komendą Wojewódzką PSP, ZUS, PIP oraz ZER MSWiA.
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- narzędzia i materiały pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner,
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- brak windy,
- nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego
 • przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej,
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej,
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli służbowych,
 • prowadzenie akt osobowych strażaków i pracowników cywilnych,
 • obsługa systemu Fotech Ft-KADRY7, SWD-ST i Lotus
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Komendanta Powiatowego lub bezpośredniego przełożonego,
 • sporządzanie umów i prowadzenie ich ewidencji,
 • przygotowanie dokumentacji wydziału organizacyjno–kadrowego w celu przekazania jej do archiwum zakładowego,
 • - realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy, w tym m.in. koordynacja rocznego programu działania komendy, rocznego planu pracy,
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta podczas absencji technika,
 • terminowe wystawianie skierowań na profilaktyczne badania lekarskie dla strażaków i pracowników cywilnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej w zakresie organizacyjno – kadrowym.
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość przepisów prawnych wymaganych na zajmowanym stanowisku,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 • odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • dyspozycyjność,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz rozporządzeń MSWiA
 • znajomość ustawy o: służbie cywilnej, urzędnikach państwowych, Kodeks Pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  listownie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
  ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko;
  osobiście: w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku ul. Traugutta 7
  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

  Oferty należy przesłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy w służbie cywilnej - kadry”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Nabór będzie przeprowadzony w trzech etapach:
1. weryfikacja dokumentów: sprawdzenie kompletności złożonych przez kandydatkę /kandydata ofert oraz spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów, i wykluczenie
z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert niekompletnych i niespełniających określonych wymogów niezbędnych.
2. sprawdzian wiedzy: test jednokrotnego wyboru składający z 20 pytań merytorycznych
z zakresu znajomości problematyki i aktów prawnych, (max. liczba punktów do uzyskania - 20 pkt.), czas trwania 20 minut. Dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzianu innych umiejętności, tj. test praktyczny w zakresie: obsługi podstawowych programów komputerowych, sporządzania pism urzędowych lub opracowań. Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 10 pkt., czas trwania 30 min.
Wymogiem niezbędnym dopuszczenia do III etapu naboru jest uzyskanie, co najmniej połowy max. ilości punktów w II etapie.
3. rozmowa kwalifikacyjna.
- Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek
z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (+48) 74 86 57 211.
- Przewidywane wynagrodzenie: 2.600 zł. wynagrodzenie zasadnicze (3/4 etatu) + dodatek za staż pracy (brutto)

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Starszy specjalista
Kłodzko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna