Starszy specjalista
Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa
w Wydziale Koordynacji Badań Naukowych Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Podejmowanie działań mających na celu uruchomienie realizacji projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym: weryfikowanie pod względem formalnym wniosków o realizację badań naukowych, uzgadnianie z komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej wniosków pod kątem możliwości ujęcia ich w planach do realizacji oraz inicjowanie opracowywania przez koordynatorów założeń do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
 • Udział w uzgadnianiu założeń do realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych przygotowanych przez resort obrony narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i opracowywanie wniosków Ministra na realizację programów strategicznych, programów i projektów z obszaru obronności państwa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 • Udział w zagospodarowywaniu wyników badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru obronności państwa, w tym: na podstawie dokumentacji wyników badań opracowywanie projektu Planu zagospodarowania wyników badań naukowych, uzgadnianie projektu Planu z gestorami sprzętu wojskowego i wnioskodawcami badań oraz przekazywanie wyników zgodnie z zapisami Planu.
 • Udział w opracowywaniu planów badań naukowych w resorcie obrony narodowej finansowanych ze środków przekazywanych z MON do dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - przedstawianie propozycji programów strategicznych, programów i projektów z obszaru obronności państwa.
 • Opracowywanie, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa, zbiorczych informacji dotyczących realizacji programów i projektów z obszaru obronności państwa.
 • Prowadzenie baz danych realizowanych projektów w obszarze bezpieczeństwa państwa i realizowanych projektów w obszarze obronności państwa. Prowadzenie rejestru wniosków o realizację badań naukowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze badań naukowych lub prac rozwojowych lub finanasów publicznych lub prac analitycznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "tajne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "tajne"
 • Znajomość ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
 • Znajomość decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wytycznych dotyczących planowania i realizacji w resorcie obrony narodowej czynności nadzoru nad projektami dotyczącymi obronności bezpieczeństwa państwa realizowanymi poza resortem obrony narodowej.
 • Znajomość decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze badań naukowych lub prac rozwojowych lub finansów publicznych lub prac analitycznych (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 4600 zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,4) plus dodatek za wysługę lat. Wynagrodzenie nie podlega negocjacji. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji.
Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu).
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 874 955, 261 840 515, 261 840 096.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Starszy specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna