Starszy specjalista
Łomża
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
w Wydziale Spraw Terenowych w Łomży - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca często w terenie w trudnych warunkach. Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy
Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Urząd mieści się w budynku przy ulicy Nowej 2 w Łomży, posiada windę , posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów postanowień dotyczących uzgodnień warunków zabudowy w odniesieniu do inwestycji projektowanych na obszarach objętych ochroną w celu zapewnienia zgodności przedmiotowych inwestycji z celami ochrony obszarów objętych ochroną prawną.
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Ustalanie zakresów raportów o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć położonych na obszarach Natura 2000 oraz mogących potencjalnie oddziaływać na obszary Natura 2000 w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, w tym projektów planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z UE.
 • wydawanie postanowień uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.
 • uzgadnianie warunków zabudowy w odniesieniu do inwestycji celu publicznego projektowanych na obszarach objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody w celu zapewnienia zgodności inwestycji z celami ochrony oraz zasadami zagospodarowania obowiązującymi na terenie objętym ochroną w tym projektów planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z UE.
 • przeprowadzanie wizji lokalnych (oględzin przy udziale przedstawicieli parków narodowych, krajobrazowych i samorządów) w celu wypracowania stanowiska niezbędnego do podjęcia stosownych decyzji w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.
 • przygotowywanie informacji o wytworzonych dokumentach w celu publikacji w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz publikacji w BIP dokumentów wytworzonych w ramach prowadzonego postępowania.
 • uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym projektów planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z UE.
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej biura i archiwizacji wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu biologii, ochrony środowiska, geografii, leśnictwa, architektury krajobrazu, rolnictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody,
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • umiejętność posługiwania się sprzętem fotograficznym, geodezyjnym, dendrometrycznym,
 • umiejętność czytania map i planów
 • dobra orientacja w terenie
 • umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań stanowiskowych ( np. geomedia, LEX),
 • ogólna wiedza przyrodnicza.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku,
  ul. Dojlidy Fabryczne 23,
  15 – 554 Białystok
  z dopiskiem „Oferta pracy nr 65133"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w pokoju nr 2 RDOŚ w Białymstoku. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje pod nr tel. (85) 74-06-981 wew. 38.
Starszy specjalista
Łomża
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna