Starszy specjalista
Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy/służby
w Zespole Ochrony Pracy KWP w Katowicach

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych. Wyjazdy służbowe krajowe, w celach szkoleniowych i kontrolnych.
Stanowisko pracy w Zespole ds. Inwentaryzacji usytuowane jest na VII piętrze budynku C, w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19 częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy/służby oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy/służby a następnie bieżące informowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o stwierdzonych zagrożeniach życia i zdrowia pracowników i policjantów oraz poprawy warunków pracy/służby
 • Rozpoznawanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, występujących na stanowiskach pracy/służby w celu zapewnienia pracownikom i funkcjonariuszom bezpiecznych warunków pracy/służby
 • Ustalanie okoliczności oraz przyczyn wypadków pracowników i policjantów, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, zachowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków w celu zapobiegania kolejnym, analogicznym wypadkom w przyszłości
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy/służby, opracowywanie programów działań profilaktycznych zmierzających do wyeliminowania ryzyka w celu zapoznania zainteresowanych oraz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników/funkcjonariuszy w celu zapoznania ich z organizacją i metodami pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz informowanie o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą/służbą
 • Współpraca z Państwowym Inspektorem Sanitarnym MSWiA na obszarze woj. śląskiego celem skutecznej kontroli i nadzoru nad realizacją nakazów zawartych w wydawanych przez niego decyzjach oraz dostosowywania warunków pracy/służby do wymogów określonych w przepisach
 • Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy/służby na stanowiskach wyposażonych w maszyny i urządzenia, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w celu dostosowania ich do wymogów BHP
 • Uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy/służby oraz innych komisjach działających na terenie KWP w Katowicach, OPP w Katowicach, SPPP w Bielsku – Białej i Częstochowie, SPKP w Katowicach oraz KAP w Gliwicach, zajmujących się problematyką BHP w celu rozpoznania i rozwiązywania problemów dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • Znajomość przepisów Kodeksu Pracy wraz z aktami wykonawczymi oraz pozostałych uregulowań prawnych w zakresie BHP
 • Doświadczenie zawodowe (prowadzenie postępowań powypadkowych, znajomość metod oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy/służby)
 • Dokładność
 • Rzetelność i terminowość
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy samodzielnej i w zespole
 • Sumienność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputerowych edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, nieprzewidywalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie szkoleń okresowych dla służb BHP
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie wymaganych szkoleń
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (kserokopie świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów itd.)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie zasadnicze: 3 243,46 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy/służby w Zespole Ochrony Pracy KWP w Katowicach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej).
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (032) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.

Starszy specjalista

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna