Starszy specjalista
Gorzów Wielkopolski
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
w Wydziale Nieruchomości, Zespół Inwestycji i Remontów

Warunki pracy

Praca biurowa, praca na terenie podległych jednostek w zakresie nadzoru nad procesami inwestycyjnymi oraz remontowymi istniejących obiektów w zakresie instalacji elektrycznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prawidłowym realizowaniem procesów inwestycyjnych prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji w zakresie instalacji elektrycznych,
 • inwentaryzacja, prowadzenie spisów z natury urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie jednostek garnizonu lubuskiego,
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi remontami istniejących obiektów w zakresie instalacji elektrycznych,
 • wydawanie opinii o budynkach i innych obiektach na potrzeby KWP w zakresie instalacji elektrycznych,
 • inicjalizacja procedur przetargowych na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji z zakresu instalacji elektrycznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji z zakresu instalacji elektrycznych,
 • udział w pracach komisji odbioru robót końcowych w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • sporządzanie kosztorysów budowlanych oraz sprawdzanie prawidłowości kosztorysów budowlanych przedstawionych przez wykonawców robót w zakresie elektrycznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie elektrycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w branży elektrycznej
 • Znajomość procesu inwestycyjnego
 • Znajomość Prawa Budowlanego
 • Znajomość zasad sztuki budowlanej
 • Umiejętność kosztorysowania
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność negocjowania i rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w biurze projektów,
 • wykształcenie: brak
 • wiedza z zakresu oceny projektów budowlanych w zakresie branży elektrycznej,
 • prawo jazdy kat. B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze: 1.900,26 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy - od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 09. 08. 2019 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy specjalista

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna