Starszy specjalista
Bydgoszcz
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań;
- reprezentacja urzędu,
- wyjazdy służbowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym udział w postępowaniu wyjaśniającym

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy- zestaw komputerowy z oprogramowaniem, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
- bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie Wojewódkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych
 • udział w kontrolach organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego,
 • współpraca z organami administracji architektoniczno- budowlanej,
 • reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
 • sporzadzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności WINB.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo, administracja lub prawo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w budownictwie lub administracji publicznej
 • znajomość przepisów w zakresie ustaw: Prawo budowlane wraz z warunkami technicznymi , Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • osługa komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • znajomość programu e-dok
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do K-P WINB w terminie do 19.11.2019 r. (decyduje data wpływu do WINB).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 584-01-10.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Starszy specjalista

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna