Starszy specjalista
Warszawa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw kontaktów z mediami i promocji
stanowisko samodzielne

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze administracyjno - biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy. Stres wynikający z kontaktów zewnętrznych np. z dziennikarzami prasy, radia i telewizji. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Konieczna dyspozycyjność w sytuacjach pilnych i kryzysowych.
Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( podjazd dla wózków inwalidzkich, winda, pomieszczenia higieniczno-sanitarne). Brak oznaczeń dla osób niewidomych.
Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Gromadzenie, przetwarzanie i nadzór nad opracowywaniem informacji na potrzeby środków masowego przekazu.
 • Udział w audycjach telewizyjnych, radiowych oraz wywiadach dziennikarzy prasy centralnej i regionalnej oraz współpraca w tym zakresie z innymi uprawnionymi osobami.
 • Współpraca w zakresie komunikacji społecznej z organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach związanych z ochroną środowiska.
 • Koordynowanie działań, związanych z przygotowaniem odpowiedzi na krytykę medialną.
 • Redagowanie oraz przekazywanie do umieszczenia na stronie internetowej informacji o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu oraz stanie środowiska.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie przygotowywania i udostępniania informacji publicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób przejrzysty, syntetyczny, logiczny i zrozumiały,
 • umiejętność redagowania tekstów z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny,
 • umiejętność przygotowywania krótkich komunikatów i informacji oraz dłuższych opracowań tematycznych,
 • asertywność oraz umiejętność argumentowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • umiejętność myślenia analitycznego,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, praca w stresie i pod presją czasu,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, kpa oraz prawa prasowego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w mediach lub w dziale związanym z obsługą medialną
 • wykształcenie: wyższe dziennikarstwo, komunikacja społeczna, PR, marketing, filologia polska, socjologia
 • Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych zawartą w ogłoszeniu o pracę

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. Bartycka 110A
  00-716 Warszawa

  z dopiskiem "Oferta pracy - starszy specjalista"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Procedura naboru składa się z kilku etapów.
I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
II etap- test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.
Test wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

Listy kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów procedury naboru publikowane są na stronie internetowej BIP WIOŚ oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przynajmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem kolejnego etapu wraz z informacją o terminie przeprowadzania testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku gdy II i III etap naboru odbywa się tego samego dnia, listy osób zakwalifikowanych do III etapu nie zamieszcza się.
Wymagane dokumenty ( CV - życiorys, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, które są dostępne na stronie BIP WIOŚ, w zakładce "Praca w WIOŚ" pod adresem:

https://bip.wios.warszawa.pl/bip/praca-w-wios/wzory-dokumentow-i-oswi/470,Wzory-oswiadczen.html

Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach procedury naboru.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 22 651-07-07.

Starszy specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna