Starszy specjalista
Wrocław
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw obsługi sekretariatu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wroclawiu
Wydział Organizacji i Nadzoru

Warunki pracy

Budynek administracyjno-biurowy z cegły, dwukondygnacyjny, wyposażony w windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu.
 • Obsługa służbowej poczty elektronicznej.
 • Obsługa urządzeń biurowych.
 • Odbieranie telefonów, przyjmowanie rozmów i kierowanie ich do odpowiednich komórek organizacyjnych.
 • Obsługa programu EZD w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków.
 • Organizacja odpraw służbowych z kierownictwem Komendy.
 • Ewidencjonowanie zarządzeń i rozkazów Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
 • Prowadzenie i zarządzanie kalendarzem spotkań Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
 • Budowanie odpowiedniego wizerunku Komendy podczas kontaktu z interesariuszami.
 • Zaopatrywanie sekretariatu w artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda mineralna, itp.).
 • Zaopatrywanie sekretariatu w materiały biurowe.
 • Dbałość o gabinet Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i zastępców Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
 • Organizacja własnej pracy w celu prawidłowego funkcjonowania sekretariatu.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość obsługi elektronicznych systemów EZD oraz IntraDok.
 • Znajomość pakietu MS Office (m.in. Word, Excel, Outlook).
 • Znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych (faks, ksero).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wysoka kultura osobista.
 • Dyspozycyjność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odpornośc na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o znajomości obsługi elektronicznych systemów EZD oraz IntraDok.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty kandydatek/kandydatów złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym oferty kandydatek/kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Istnieje możliwość osobistego odbioru złożonych dokumentów w terminie do miesiąca czasu od daty zakończonego postępowania rekrutacyjnego w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.

Starszy specjalista

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna