Starszy specjalista
Racibórz
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw kierownik Parkowej Stacji Obsługi
Referat ds. Remontów i Obsługi Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w godzinach od 7.30 do 15.30; praca przed monitorem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy; hałas.
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (telefon, fax, kserokopiarka);
• możliwość poruszania się po budynku: brak wind, odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie procesu planowania obsług okresowych przez Parkową Stację Obsługi oraz organizowanie planowanych obsług sezonowych i doraźnych;
 • planowanie pracy pracowników Parkowej Stacji Obsługi, utrzymanie należytej dyscypliny na stanowiskach pracy oraz rozdzielanie prac poszczególnym pracownikom PSO;
 • przyjmowanie środków transportowych na obsługę okresową lub naprawę bieżącą;
 • odbiór pracy i kontrola jakości wykonywanych obsług okresowych i napraw bieżących;
 • osobiste potwierdzanie sprawności technicznej w „Karcie Pracy”, wyznaczanie stanu licznika lub/i daty do kolejnej obsługi /wymiany oleju/ sprzętu transportowego, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, instrukcją fabryczną lub przepisami;
 • przekazywanie środków transportowych po obsługach okresowych lub naprawach bieżących dla przedstawiciela pododdziału;
 • utrzymywanie stałej sprawności technicznej maszyn, narzędzi i urządzeń obsługowo naprawczych, a także sprawdzanie i organizowanie legalizacji urządzeń warsztatowych podlegających dozorowi technicznemu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z technologią napraw pojazdów oraz ich eksploatacji;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych oraz ustawy o Straży Granicznej;
 • umiejętność obsługi pakietu biurowego Office (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu);
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wykształcenia z zakresu mechaniki samochodowej, mechaniki i budowy maszyn itp.;
 • posiadanie przeszkolenia z zakresu technologii napraw pojazdów;
 • posiadanie uprawnień diagnosty samochodowego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopia dokumentu prawa jazdy;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412 ze zm.).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia uprawnień diagnosty samochodowego;
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów uzupełniających z zakresu technologii napraw pojazdów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
• Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o kolejnym etapie selekcji.
• Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia” należy uwiarygodnić własnoręcznym podpisem.
• Kandydat jest zobowiązany złożyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia”, dokumenty wskazane w pkt. „Inne dokumenty” kandydat przedkłada dobrowolnie.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
• Proponowane wynagrodzenie brutto: 2750,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 4139 lub (32) 414 4342.

Starszy specjalista

Racibórz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna