Starszy specjalista
Przemyśl
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw PSYCHOLOG
Służby Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu

Warunki pracy

CEL ISTNIENIA STANOWISKA: stanowisko utworzono w celu prowadzenia badań, sporządzania diagnozy psychologicznej i opiniowania kandydatów do służby oraz pracowników cywilnych, opiniowania i określania predyspozycji funkcjonariuszy SG na określone stanowiska służbowe oraz świadczenia usług psychologicznych w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników.
WARUNKI PRACY:
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym (również powyżej 4 godzin dziennie),
- brak podległych pracowników.
CZAS PRACY: zgodnie z ustawą o służbie cywilnej (praca w systemie jednozmianowym),
MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: parter w budynku na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl.
Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.
Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań: obciążenie psychiczne wynikające z pracy psychologa.
NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ I INICJATYWA: pracownik samodzielnie realizuje zadania na swoim stanowisku pracy, samodzielnie podejmuje decyzje o wyniku przeprowadzonego badania psychologicznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby,
 • prowadzenie badań psychologicznych z zakresu medycyny,
 • świadczenie usług psychologicznych w stosunku do funkcjonariuszy oraz pracowników BiOSG,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zdrowia prychicznego i higieny psychicznej pracy i służby,
 • udział w komisji kwalifikacyjnej na turnusy antystresowe,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych,
 • udzielanie porad psychologicznych funkcjonariuszom i pracownikom.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe - mgr psychologii
 • Znajomość aktów prawnych dot. świadczenia usług psychologicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studnia podyplomowe w zakresie psychologii transportu.
 • Znajomość języków obcych: angielski, rosyjski lub niemiecki - poziom komunikatywny.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego na wskazanym poziomie (poziom komunikatywny)
 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadanych kwalifikacji z zakresu psychoterapii, interwencji kryzysowych, praktyki z zakresu poradnictwa psychologicznego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
1. Wynagrodzenie zasadnicze na powyższym stanowisku wynosi 3 485,00 zł brutto plus ewentualnie dodatek za wysługę lat (zgodnie z indywidualnym stażem pracy) .
2. Oferty niekompletne lub otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego).
3. Uzupełnianie ofert jest możliwe poprzez Urząd Pocztowy lub Kancelarię Jawną w terminie do dnia 30.08.2019 r.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia to m.in. dyplomu ukończenia szkoły. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego to np. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów, które potwierdzą kwalifikacje z zakresu psychoterapii, interwencji kryzysowych, praktyk z zakresu poradnictwa psychologicznego. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języków obcych to kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywny.
5. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
6. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
7. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
8. Aplikacje osób niezakwalifikowanych do dalszych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
9. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku składania ofert przez osoby niepełnosprawne proszę o dołączenie do aplikacji kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (aktualne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub kopię orzeczenia lekarza orzecznika ZUS). Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
10. Prosimy o kompletne kserokopie dokumentów.
11. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru na stanowiska cywilne, które są dostępne na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni
12. Prosimy o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu
13. UWAGA! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: Dokumenty i oświadczenia niezbędne. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem dokumenty i oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się taką aplikację, w której list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. Ponadto, w liście motywacyjnym należy wskazać stanowisko (dokładna nazwa stanowiska oraz ewentualnie nr ogłoszenia), o które kandydat/kandydatka się ubiega. DO DOKUMENTÓW SPORZĄDZONYCH W JĘZYKU OBCYM, Z WYJĄTKIEM CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO, NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIE TŁUMACZENIA TYCH DOKUMENTÓW Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEZ UPRAWNIONEGO TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 16 673 2254, 16 673 2875, 16 673 2077.

Starszy specjalista

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna