Starszy specjalista
Kalisz
Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw kadr
Wydział Ogólny

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek wielopiętrowy,
- w budynku nie znajduje się winda,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych ze sprawami kadrowymi pracowników Policji;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem, zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników;
 • zakładanie oraz bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • opracowywanie, sporządzanie, ewidencjonowanie rozkazów personalnych dla pracowników KMP w Kaliszu;
 • ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych, wysługi lat do celów uposażeniowych oraz innych świadczeń i przygotowywanie w tym zakresie stosownej dokumentacji;
 • obsługiwanie programu „PŁATNIK”;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawie wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7),
 • opracowywanie rocznego sprawozdania Dyrektora Generalnego Urzędu z realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej;
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych KMP w Kaliszu (PFRON);
 • obsługiwanie podsystemu kadrowego „Systemu Wspomagania Organizacji Policji” KMP w Kaliszu i jednostek podległych;
 • archiwizowanie dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków (umiejętność ich wyszukiwania i zastosowania),
 • umiejętność planowania i koordynacji pracy,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych,
 • odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późń. zm.).
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późń. zm.).
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dokładność i systematyczność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późń. zm.).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późń. zm.).
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późń. zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KALISZU
  ul. JASNA 1-3
  62-800 KALISZ

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1.2983 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej (tj. 2.488,76 zł. brutto + dodatek za wysługę lat).
• Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
• Konieczność opatrzenia własnym podpisem cv, list motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62-76-55-747.
Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy).
Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Wydziału Ogólnego KMP w Kaliszu lub przesłać za pomocą operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego).
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
Listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KMP w Kaliszu pod numerem ogłoszenia.

Starszy specjalista

Kalisz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna