Starszy specjalista
Nowy Sącz
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Sekcja Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa
- praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka
-niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind dla niepełnosprawnych, brak sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie projektów postanowień i orzeczeń dyscyplinarnych oraz konsultowanie ich z radcą prawnym,
 • koordynowanie prowadzonych postępowań dyscyplinarnych i czynności wyjaśniających prowadzonych w stosunku do funkcjonariuszy pod kątem zachowania procedur i terminów,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych Komendanta Oddziału oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych przesyłanych do konsultacji Komendantowi Oddziału,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych i rozkazów personalnych dotyczących funkcjonariuszy,
 • sporządzanie w trybie kpa oraz przepisów szczególnych dotyczących funkcjonowania SG opinii dotyczących odwołań składanych przez funkcjonariuszy od orzeczeń dyscyplinarnych i rozkazów personalnych do Komendanta Głównego SG,
 • sporządzanie propozycji wniosków w sprawach zwolnień, przeniesień, mianowania na poszczególne stanowiska, mianowania na wyższe stopnie oraz odznaczeń funkcjonariuszy,
 • sporządzanie korespondencji do organów ścigania i sądów dotyczącej spraw osobowych funkcjonariuszy,
 • sporządzanie meldunków o stanie dyscypliny funkcjonariuszy oraz meldunków i rozliczeń miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych dla potrzeb Komendy Głównej SG,
 • obsługa programu kadrowego FT- Kadry.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia spraw wymagających wiedzy prawniczej i interpretacji przepisów prawnych w służbach mundurowych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego oznaczonego klauzulą „POUFNE” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów: ustawy o straży granicznej wraz z aktami wykonawczymi, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych,
 • komunikatywność, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • umiejętność obsługi programu FT - Kadry,
 • dyspozycyjność .

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ POUFNE” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
2. Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO (np. umowa o pracę) ORAZ CHARAKTER WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW (np. zakres obowiązków na danym stanowisku zgodny z umową o pracę).
3. Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu.
4. W ofercie należy podać dane kontaktowe
5. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego .
6. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata do dalszych etapów selekcji.
7. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
8. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
9. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
10. Oferowane wynagrodzenie brutto: 2. 990 zł + dodatek za wysługę lat
Karpacki Oddział SG jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (18 ) 415 31 66, (18) 415 32 78

Starszy specjalista

Nowy Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna