Starszy specjalista
Poznań
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw administrowania i rozwoju systemów rejestracji rozmów, taryfikacji telefonii resortowej oraz prowadzenia przedsięwzięć teleinformatycznych
w Wydziale Łączności i Informatyki

Warunki pracy

praca biurowa
nietypowe godziny pracy
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie zagadnień dotyczących systemu rejestracji rozmów i odsłuchu w tym instaluje oprogramowanie, konfiguruje oraz monitoruje pracę urządzeń sieciowego systemu rejestracji rozmów telefonicznych i korespondencji radiowej ;
 • Utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania kontrolera domeny i serwerów archiwizacji sieciowego systemu rejestracji rozmów ;
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej sieciowego systemu rejestracji rozmów oraz opracowywanie dokumentów związanych z rozbudową i modernizacją urządzeń rejestrujących i serwerów ;
 • Prowadzenie zagadnień dotyczących systemu taryfikacji w tym sporządzania wydruków połączeń sieciowej centrali telefonicznej DGT Millenium ;
 • Konfigurowanie oraz monitorowanie pracy systemu pobierania rekordów taryfikacyjnych i statystycznych z modułów sieciowej centrali telefonicznej DGT i aplikacji służących do przetwarzania ich do postaci bazodanowej ;
 • Przygotowywanie i wprowadzanie niezbędnych danych konfiguracyjnych do systemu taryfikacyjnego i statystycznego sieciowej centrali telefonicznej DGT obejmujące plany taryfowe, wiązki łączy oraz dane identyfikacyjne i uprawnienia abonentów ;
 • Utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania kontrolera domeny i serwera taryfikacji sieciowej centrali telefonicznej DGT Millenium ;
 • Przygotowywanie wymaganej dokumentacji oraz uczestnictwo w procesie związanym z realizacją i rozliczeniem przedsięwzięć teleinformatycznych ;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe telekomunikacyjne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia projektów teleinformatycznych
 • Biegła znajomość zagadnień telekomunikacyjnych
 • Umiejętność: pracy w zespole, analizy i syntezy
 • Odporność na stres
 • Organizacja pracy własnej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu serwerami
 • Posiadanie uprawnień do obsługi urządzeń sieciowych do 1 kV
 • Kultura osobista, samodzielność i dyspozycyjność
 • Posiadanie prawa jazdy kat. "B"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 t.j.),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KWP w Poznaniu → zakładka „Nabór do Służby Cywilnej”)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. "B"
 • Dokument potwierdzający przeszkolenie z zakresu obsługi urządzeń sieciowych do 1 kV

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-141-00,
2) Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
3) Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej,
4) List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu,
5) Wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi: 3.603,85 zł., brutto + wysługa lat,
6) Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu, przesłać za pomocą operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) lub przesłać w formie elektronicznej za pomocą skrzynki ePUAP urzędu.
7) Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna