Starszy specjalista
Zamość
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw finansowych
Sekcja Finansów

Warunki pracy

• praca biurowa w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Zamościu, w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku,
• praca w systemie codziennym w godzinach 7.30 – 15.30,
• wyjazdy służbowe krajowe,
• praca w terenie,
• praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia
i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka),
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• oświetlenie sztuczne i naturalne,
• praca z bazami danych/programami specjalistycznymi,
• brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących,
niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,
• zagrożenie korupcją,
• praca wymagająca dyspozycyjności.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie kart wynagrodzeń, list płac wynagrodzeń i należności kosztowych,
 • • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • • rozliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
 • • dokonywanie likwidacji rachunków i faktur w formie gotówkowej i bezgotówkowej na zakup towarów i usług
 • • sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonania funduszu płac
 • • rozliczanie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • • prowadzenie rejestru faktur i rachunków
 • • dokonywanie uzgodnień sald z kontrahentami
 • • współudział w sporządzaniu sprawozdań finansowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz innych urządzeń biurowych
 • • umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym
 • • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych, o służbie cywilnej, o Państwowej Straży Pożarnej, Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia spraw finansowych
 • wykształcenie: wyższe ekonomia, finanse lub rachunkowość
 • • obsługa programu komputerowego Ft-Płace autorstwa firmy FORTECH Sp. z o.o. oraz programu Płatnik
 • • wysoka kultura osobista
 • • zdolność analitycznego myślenia, terminowość i dokładność
 • • umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem,
 • • umiejętność pracy w zespole
 • • komunikatywność
 • • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

List motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty
i oświadczenia”.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Proces naboru składa się z następujących etapów:
- etap I - weryfikacja formalna ofert ,
- etap II - sprawdzian wiedzy (test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań
merytorycznych z zakresu znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu),
- etap III - rozmowa kwalifikacyjna - bezpośrednio po teście wiedzy dla osób, które
uzyskają co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w II etapie.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie II etapu naboru z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ofercie (telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail).
Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP KM PSP w Zamościu https://straz-zamosc.bip.gov.pl, na stronie internetowej KM PSP w Zamościu www.straz.zamosc.pl oraz zamieszczony na tablicy ogłoszeń KM PSP w Zamościu.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu (84) 680 74 13 (10) lub osobiście w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej KM PSP w Zamościu w dni robocze w godz.7.30 – 15.30.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.800,00 zł/mies. (+ dodatek stażowy).


Planowany termin zatrudnienia: styczeń 2020 r.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Zamość

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna