Starszy specjalista
Lubaczów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Sekcja Finansów

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym – praca z dokumentami.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
Narzędzia pracy: kserokopiarka, niszczarka, skaner.
Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.
Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
Czas pracy – w systemie codziennym, od poniedziałku do piątku, w godzinach do 7:30 do 15:30.
Oświetlenie naturalne/sztuczne.
Brak podjazdów, wind i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie pełnej księgowości w systemie finansowo - księgowym
 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki oraz obsługa programu płacowego - opracowywanie i realizacja planów finansowych, budżetowych oraz sporządzanie bilansu rocznego
 • Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentów finansowych i gospodarki materiałowej
 • Prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań pieniężnych
 • Sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej w określonych przepisami terminach
 • Dokonywanie rozliczeń bankowych
 • Realizacja systemu wewnętrznej kontroli finansowej
 • Rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń funkcjonariuszy i pracowników komendy
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej
 • Obsługa programu ZUS Płatnik

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • Znajomość przepisów (Prawa Pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Służbie Cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o ubezpieczeniach społecznych) w zakresie realizowanych zadań
 • Biegła obsługa urządzeń biurowych
 • Znajomość zasad redagowania pism urzędowych
 • Znajomość programów edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, korzystanie z internetu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, inicjatywa, umiejętnośc pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność
 • Wykształcenie kierunkowe z zakresu rachunkowości
 • Praktyka (doświadczenie zawodowe) w jednostkach sektora finansów publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Świadectwa ukończenia studiów, kursów, szkoleń
 • Świadectwa pracy, zaświadczenia pracodawcy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-05-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie
  ul. Sobieskiego 13
  37-600 Lubaczów
  Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w formacie A4 z dopiskiem "NABÓR KSC" oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równoważne z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu będą dostępne na stronie internetowej http://www.kppsplubaczow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Lubaczowie w terminie do 29 maja 2020 r.
Starszy specjalista
Lubaczów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna