Starszy specjalista
Lublin
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw ewidencji księgowej wydatków budżetowych
w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
• praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach Inspektoratu,
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
• większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych.

Zabudowę Inspektoratu w Lublinie stanowi budynek administracyjny wyposażony w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Otoczenie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo: platforma oraz z jednej strony podjazd.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji księgowej wydatków budżetowych i zaangażowania środków w układzie klasyfikacyjnym,
 • dokonywanie kontroli dokumentów księgowych, weryfikacja sald księgi głównej, uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • zastępowanie pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. ewidencji księgowej dochodów budżetowych i redystrybucji kar pieniężnych podczas jego nieobecności,
 • prowadzenie ewidencji dowodów księgowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów dot. finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość przepisów rachunkowości budżetowej,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, w tym zasad etyki służby cywilnej,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole, pracowitość, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym lub studia podyplomowe w zakresie rachunkowości
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów finansowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (do pobrania ze strony BIP WIOŚ w Lublinie),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.
Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okresy pozostawania w stosunku pracy, a także różnego rodzaju staże. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Proces naboru składa się z następujących etapów:
Etap I: analiza spełniania wymagań niezbędnych.
Etap II: test wiedzy z zakresu przepisów dotyczących służby cywilnej i pytań specjalistycznych wynikających z przypisanych zadań. Następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie.
Etap III: rozmowa z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
O terminie II etapu zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, a w razie braku kontaktu z kandydatem, zostanie wysłana wiadomość na jego e-mail. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Na stronie internetowej www.wios.lublin.pl (w zakładce Punkt Obsługi Klienta) umieszczono pomocniczy formularz Oświadczenie dla kandydatów na stanowiska służby cywilnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń o naborze zamieszczonych na stronach internetowych:
https://nabory.kprm.gov.pl
https://wios-lublin.bip.gov.pl

Dodatkowe informacje tel. (81) 718-62-45.

Prosimy o zamieszczanie w treści listu motywacyjnego numeru ogłoszenia.


Starszy specjalista

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna