Starszy specjalista
Bydgoszcz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw kadr i organizacji
Wydział Organizacji

Warunki pracy

Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z opisem stanowisk pracy i ich wartościowaniem naborem na wolne stanowiska pracy, odbywaniem służby przygotowawczej, dokonywaniem ocen członków korpusu służby cywilnej i IPRZ przez pracowników służby cywilnej
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji pracowników.
 • Koordynacja prac i opracowywanie projektów zarządzeń, procedur, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego WIOŚ oraz prowadzenie ich rejestrów.
 • Opracowywanie planów i sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z działalności.
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej.
 • Prowadzenie rejestru materiałów z kontroli zewnętrznych i współpraca przy udzielaniu odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.
 • Współpraca ze specjalistą ds. kadr i szkolenia i zastępowanie jego podczas nieobecności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia spraw kadrowych
 • znajomość przepisów kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych
 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakiet Microsoft Office
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność pacy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia spraw kadrowych
 • znajomość oprogramowania do zarządzania dokumentami i zadaniami – system e-Dok
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • kultura osobista
 • pozytywne podejście do klienta, skuteczna komunikacja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. P. Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew . 235

Starszy specjalista

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna