Starszy specjalista
Opole
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw gospodarki i ewidencji rzeczowych składników majątku
w wydziale kwatermistrzowskim

Warunki pracy

• Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym – praca z dokumentami.
• Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
• Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.
• Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
• Czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej i wymiarem etatu.
• Na stanowisku pracy mogą występować sytuacje wymagające dużej odporności psychicznej w związku z częstymi kontaktami z pracownikami urzędu, jak i petentami z zewnątrz.
• Wyjazdy służbowe samochodem służbowym do komend PSP woj. opolskiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie gospodarki i ewidencji rzeczowych składników majątku Komendy Wojewódzkiej PSP tj. środków trwałych, środków trwałych w użytkowaniu.
 • Prowadzenie gospodarki i ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz pozabilansu Komendy Wojewódzkiej PSP.
 • Koordynowanie zadań sprzątaczek i pracownika wykonującego prace gospodarcze w Komendzie Wojewódzkiej PSP.
 • Realizowanie i koordynacja zagadnień dot. gospodarki i ewidencji rzeczowymi składnikami majątku jednostek PSP.
 • Prowadzenie zagadnień dotyczących inwentaryzacji składników majątku jednostek PSP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sprawowanie bieżącego nadzoru nad rzeczowymi składnikami majątku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • prawo jazdy kat. „B”
 • znajomość zagadnień dot. gospodarki i ewidencji rzeczowych składników majątku,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie oprogramowania użytkowego dot. ewidencji majątku,
 • znajomość obsługi pakietów OpenOffice
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność i kreatywność
 • systematyczność i sumienność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie posiadania prawo jazdy kat. „B”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub uzupełnione po terminie (decyduje data wpływu do KW PSP w Opolu) nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z następujących etapów:
• ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym,
• test wiedzy jednokrotnego wyboru w przypadku podjęcia takiej decyzji przez komisję rekrutacyjną,
• rozmowa kwalifikacyjna, która będzie przeprowadzona indywidualnie – punktowana w skali 1 – 10 przez każdą z osób wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnej.

Informacja o kandydatkach / kandydatach - identyfikatorem będzie 5 ostatnich cyfr numeru PESEL kandydata oraz o terminie i formie przeprowadzenia kolejnego etapu zostanie opublikowana w BIP Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu pod adresem https://kwpspopole.bip.gov.pl w zakładce „Praca”.

Komisja kwalifikacyjna nie dokona wyłonienia kandydata, jeżeli żaden kandydat nie spełni warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze lub nie wykaże się dostateczną wiedzą wymaganą na stanowisku pracy.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KW PSP w Opolu, które dostępne są pod adresem: https://kwpspopole.bip.gov.pl/praca/druki-zwiazane-z-naborem-do-ksc.html

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki / kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne i dodatkowe”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Szczegółowych informacji dot. naboru można uzyskać pod nr tel. 77 4207051, 77 4207007 lub 77 4207008.

Starszy specjalista

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna