Starszy specjalista
Warszawa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw obsługi organizacyjno-logistycznej, finansowo-księgowej, wizyt zagranicznych, spotkań, posiedzeń, konferencji krajowych oraz wydarzeń o charakterze kulturalnym
w Wydziale Organizacji Wizyt Biura Dyrektora Generalnego

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Na stanowisku występują nietypowe godziny pracy, np. w weekendy - konieczna jest również dyspozycyjność (dostępność telefoniczna i mailowa). Niektóre czynności wymagają wysiłku fizycznego, praca pod presją czasu.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynacja pod względem organizacyjno-logistycznym posiedzeń Rady Ministrów, spotkań, narad i konferencji krajowych Prezesa Rady Ministrów, Wicepremierów, kierownictwa KPRM, odbywających się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i poza nią, a także organizacja w KPRM konferencji i spotkań na rzecz urzędów administracji publicznej i innych instytucji oraz realizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym.
 • Dokonywanie zakupów (stałych i doraźnych) upominków w odpowiednich grupach asortymentowych, np. z uwzględnieniem szczególnych potrzeb wynikających z charakteru wizyty Prezesa Rady Ministrów i osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii w tym obszarze.
 • Nadzór nad służbami technicznymi COAR współpracującymi przy organizacji posiedzeń, konferencji, spotkań na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i poza nią.
 • Koordynacja spraw związanych z publikacją w prasie ogólnopolskiej nekrologów i kondolencji w imieniu PRM oraz kierownictwa KPRM oraz współpraca z przedstawicielami ministerstw i urzędów centralnych w zakresie pochówku osób zasłużonych w sferze działalności publicznej.
 • Obsługa wizyt rządowych delegacji zagranicznych w RP, krajowych spotkań, posiedzeń i konferencji od strony finansowo-księgowej zgodnie z uregulowaniami prawnymi (prawo zamówień publicznych i wewnętrzne procedury KPRM).
 • Organizacja obsługi wizyt rządowych delegacji zagranicznych w RP w zakresie współdziałania m.inz MSZ oraz z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi KPRM.
 • Realizacja zamówień zakupu i dostaw m.in. dekoracji kwiatowych, wiązanek okolicznościowych i wieńców pogrzebowych oraz szarf z nadrukiem.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o finansach publicznych,
 • kompetencje miękkie: organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku administracja lub stosunki międzynarodowe
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi wizyt, spotkań i konferencji
 • przeszkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kompetencje miękkie: negocjowanie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z protokołu dyplomatycznego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pracownikom oferujemy:
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości około 5 175,00 zł brutto (tj. mnożnik około 2,7),
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
• „ruchomy czas pracy” – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.30,
• bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych,
• bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),
• możliwość korzystania po preferencyjnych cenach z usług współpracujących z pracodawcą ośrodków wypoczynkowych,
• dopłatę do kart sportowych, parking dla rowerów, możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• stołówkę pracowniczą w budynku KPRM, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• wolontariat pracowniczy – możliwość angażowania się w zorganizowane akcje na rzecz osób potrzebujących,
• dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/download/75/35810/wzoroswiadczenia.docx
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/4494,Praca-w-KPRM.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).
W toku naboru dokonana zostanie weryfikacja formalna dokumentów oraz przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. Ponadto w celu zapewnienia rzetelnej oceny kwalifikacji i kompetencji kandydatów w procesie naboru zastosowane zostaną:
• testy wiedzy – ocena wiedzy merytorycznej wymaganej jako niezbędna.

Dodatkowe informacje: nr. tel. (22) 694 73 15 (komórka ds. kadr), nr. tel. (22) 694 63 93 (Wydział Organizacji Wizyt Biura Dyrektora Generalnego KPRM.

Starszy specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna