Starszy specjalista
Kętrzyn
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
w Sekcji Edukacyjno-Wychowawczej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego W-MOSG. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek nie przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności (brak wind i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych). Na stanowisku pracy występuje narażenie na kontakt z czynnikiem biologicznym – ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Praca administracyjno-biurowa 8 godz. na dobę i średnio 40 godz. tygodniowo. Występują kontakty zewnętrzne telefoniczne i osobiste: kilka razy w tygodniu z przedstawicielami szkolnictwa w zakresie uzgadniania profilowanych zajęć i kilka razy w miesiącu z przedstawicielami instytucji pozarządowych w celu uzgodnień dotyczących pobytu cudzoziemców w SOdC. Czynnikami szczególnie utrudniającymi wykonywanie zadań są: trudne warunki środowiskowe podczas pracy w narażeniu na czynnik biologiczny oraz nietypowe godziny pracy: I zmiana w godz. 7.30 – 15.30, II zmiana w godz. 12.00 – 20.00.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla cudzoziemców z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych, występowanie w charakterze pomocy nauczyciela w celu realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących szkolenia w zakresie podstawowym,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi w celu zorganizowania im czasu wolnego,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć dla dorosłych cudzoziemców w celu zorganizowania im czasu wolnego,
 • obserwowanie zachowań cudzoziemców w celu wykrycia problemów akulturacji oraz ofiar traum, stresu pourazowego i przestępstw,
 • rozpoznawanie potrzeb cudzoziemców w zakresie realizacji zadań edukacyjnych w celu uwzględnienia ich w treściach programowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe pedagogiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia w pracy pedagogicznej,
 • znajomość języka obcego na poziomie B1: angielski lub rosyjski lub niemiecki lub francuski lub gruziński lub arabski lub wietnamski,
 • znajomość podstaw edukacji międzykulturowej i problematyki stresu pourazowego,
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach, znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP w zakresie dotyczącym funkcjonowania ośrodków dla cudzoziemców,
 • znajomość ustawy prawo oświatowe,
 • umiejętność kontaktów interpersonalnych,
 • kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka obcego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony wynosi około 2.819,82 zł brutto.
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna
Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy: Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Starszy specjalista

Kętrzyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna