Starszy specjalista
Słupsk
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami
Dział Inspekcji

Warunki pracy

- stabilna i ciekawa praca,
- regularne wypłacanie wynagrodzenia,
- dodatek stażowy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- po spełnieniu wymagań możliwość otrzymania dodatku inspekcyjnego do wynagrodzenia,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłata do działalności kulturalno-
oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej,
- praca zmianowa oraz dyżury,
- praca w siedzibie urzędu i w terenie,
- kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących gospodarki odpadami, tj.:
 • prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska oraz postępowania pokontrolnego w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz podejmowanie innych czynności mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w obszarze ochrony środowiska,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym działania innych inspektorów w trakcie wykonywanych kontroli kompleksowych w celu zapewnienia prawidłowości i kompletności zakresu kontroli,
 • rozpatrywanie, pod względem formalnym i merytorycznym, interwencji zgłaszanych do Inspektoratu,
 • realizacja tematycznych cykli kontrolnych, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
 • podejmowanie czynności polegających na obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 • współdziałanie z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania czynności kontrolnych w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 • realizowanie zadań z zakresu poważnych awarii dotyczących zwalczania i usuwania ich skutków w celu przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz wykrycia sprawców poważnych awarii,
 • udzielanie pouczeń, zwracanie uwagi, ostrzeganie lub stosowanie innych środków oddziaływania wychowawczego w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu spraw należących do właściwości WIOŚ
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w szczególności praca w administracji publicznej, organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości, lub w kontroli
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w szczególności praca na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli, ścigania przestępstw i wykroczeń
 • wykształcenie: wyższe podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, zdrowia publicznego, prawa, administracji, ekonomii, techniczne, przyrodnicze, chemiczne i pokrewne
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • Komunikatywność, asertywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Zaświadczenia o odbyciu kursów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku
  76-200 Słupsk, ul. Kniaziewicza 30
  Dopisek: Nr ogłoszenia w KPRM: 46319

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Nabór kandydatek/kandydatów odbywa się III etapowo. I etap ocena dokumentów złożonych przez kandydatki i kandydatów do pracy pod kątem terminowości, kompletności i spełnienia pozostałych wymogów formalnych oraz ocena kandydatek i kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. II etap to rozmowy kwalifikacyjne, na które zaproszone są te osoby których wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe odpowiada wykonywaniu obowiązków służbowych zamieszczonych w ofercie. III etap to rozmowy z kierownictwem WIOŚ, na które zapraszane są osoby wytypowane z II etapu. III etap kończy się wyborem
kandydatki lub kandydata na stanowisko określone w naborze. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki naboru są opublikowane w BIP KPRM oraz siedzibie urzędu. Oferty osób niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 7 dni roboczych od zakończenia naboru. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Inspekcji, Pani Wiesława Woźnicka tel. 59 714 06 44.
Planowany termin zatrudnienia: marzec 2019 r.
Wynagrodzenie: 3600 - 3960 zł brutto w zależności od wysługi lat
Zgadzam się na przetwarzanie danych na dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku z siedzibą przy Trakcie Św. Wojciecha 293 w Gdańsku. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do udziału w naborze. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Dokumenty aplikacyjne przechowywane są do trzech miesięcy od zakończenia naboru. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w WIOŚ dostępne są na stronie: https://www.gdansk.wios.gov.pl/administracja/regulamin-ochrona-danych-osobowych.html

Starszy specjalista

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna