Starszy specjalista
Zamość
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw finansowych
w Sekcji Finansów

Warunki pracy

• praca biurowa w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Zamościu, w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku,
• praca w systemie codziennym w godzinach 7.30 – 15.30,
• wyjazdy służbowe krajowe,
• praca w terenie,
• praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia
i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka),
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• oświetlenie sztuczne i naturalne,
• praca z bazami danych/programami specjalistycznymi,
• brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących,
niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,
• zagrożenie korupcją,
• praca wymagająca dyspozycyjności.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • sporządzanie kart wynagrodzeń i list płac wynagrodzeń i należności kosztowych,
 • • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • • rozliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
 • • dokonywanie likwidacji rachunków i faktur w formie gotówkowej i bezgotówkowej na zakup towarów i usług,
 • • sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonania funduszu płac,
 • • rozliczanie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • • prowadzenie rejestru faktur i rachunków,
 • • dokonywanie uzgodnień sald z kontrahentami,
 • • współudział w sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz realizacja czynności wynikających z zakresu obowiązków głównego księgowego w czasie nieobecności w pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • • umiejętność korzystania z internetu i poczty elektronicznej,
 • • znajomość ustaw: o Państwowej Straży Pożarnej, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych, oraz przepisy wykonawcze do ww. ustaw,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia spraw finansowych
 • wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość
 • • obsługa programu komputerowego Ft-Płace autorstwa firmy FORTECH Sp. z o.o. oraz programu Płatnik
 • • wysoka kultura osobista
 • • zdolność analitycznego myślenia, terminowość i dokładność
 • • umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
 • • umiejętność pracy w zespole
 • • komunikatywność
 • • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat (I piętro) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu
  ul. Kilińskiego 62, 22-400 Zamość w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem
  i nazwiskiem z adnotacją „ Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” osobiście lub drogą pocztową.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Uwaga!
List motywacyjny, życiorys/CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Po dokonaniu weryfikacji formalnej ofert, lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, termin i miejsce postępowania zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń KM PSP w Zamościu, stronie internetowej KM PSP w Zamościu www.straz.zamosc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KM PSP
w Zamościu https://straz-zamosc.bip.gov.pl.
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu (84) 680 74 13 (10) lub osobiście w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej KM PSP w Zamościu w dni robocze w godz.7.30 – 15.30.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2400 zł/mies. (+ dodatek stażowy).
Planowane techniki naboru:
- weryfikacja formalna ofert,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Planowany termin zatrudnienia: listopad 2018 r.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Zamość

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna