Starszy specjalista
Poznań
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw archiwizacji
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 159/19

Warunki pracy

• praca archiwisty zakładowego w pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach stałej pracy z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
• praca w magazynach archiwum zakładowego, związana z przebywaniem w warunkach zagrożeń biologicznych, kurzu i czynników alergizujących
• zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, w celu obsługi magazynów archiwum zakładowego zlokalizowanych w budynkach na terenie miasta
• możliwe wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami
• praca w ograniczonych przestrzeniach z koniecznością używania drabin, ręcznego przemieszczania dokumentacji podczas udostępniania akt przy ograniczonym oświetleniu, wymaganym dla pomieszczeń archiwalnych
• praca przy monitorze ekranowym typowa dla prac administracyjno-biurowych na stanowisku wyposażonym w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla tych stanowisk
• stanowisko pracy znajduje się na poziomie (-1) budynku biurowego wyposażonego w windę
• magazyny archiwum znajdują się na różnych poziomach oraz w pozostałych budynkach na terenie miasta Poznania, do których nie ma dostępu przy pomocy windy
• klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
• w budynku siedziby urzędu są pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie kwerend, przeprowadzanie poszukiwań zleconych przez klientów zewnętrznych oraz zleconych przez komórki organizacyjne Urzędu w zasobie aktowym Archiwum Zakładowego
 • przygotowywanie dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania oraz czuwanie nad prawidłowym procesem brakowania dokumentacji, której okres przechowywania minął; porządkowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych, przygotowywanie ich do przekazania do Archiwum Państwowego
 • przyjmowanie dokumentacji przekazywanej przez pracowników Urzędu do Archiwum Zakładowego, wytworzonej w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu
 • udostępnianie akt z zasobu Archiwum Zakładowego osobom upoważnionym, w celu umożliwienia dostępu do dokumentacji zgodnie z procedurą, odbieranie akt wypożyczonych
 • prowadzenie doraźnych szkoleń i instruktaży w sprawach archiwalnych dla pracowników Urzędu; sprawowanie nadzoru nad prawidłową klasyfikacją i kwalifikacją akt przekazywanych do archiwum zakładowego, wytworzonych przez pracowników Urzędu
 • pomoc w organizacji praktyk archiwalnych dla studentów oraz organizowanie pracy stażystom i wolontariuszom
 • współpraca z pracownikami obsługującymi magazyny Archiwum Zakładowego zlokalizowane w Delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie i Pile, w celu właściwego postępowania ze zgromadzoną tam dokumentacją

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe humanistyczne ze specjalnością archiwistyczną lub wyższe humanistyczne i ukończony kurs archiwalny
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w archiwum zakładowym lub państwowym
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej, historii administracji i sposobu kształtowania się zasobu archiwalnego
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 • umiejętność przedstawiania informacji w formie pisemnej i ustnej oraz pracy z klientem
 • umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność, systematyczność, skrupulatność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu udostępniania informacji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3200 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna