Starszy specjalista
Gdańsk
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw kontroli krajowej
w Wydziale Kontroli

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• przeprowadzanie kontroli.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą,
• wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
• dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
• dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
• możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie wydatków zadeklarowanych przez beneficjentów w ramach realizowanych projektów w trakcie kontroli administracyjnej oraz wystawianie dokumentów potwierdzających zakończenie kontroli;
 • planowanie i przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów;
 • zapobieganie, wykrywanie, korygowanie i raportowanie nieprawidłowości;
 • sporządzanie i aktualizowanie „Instrukcji Wykonawczej Kontrolera Krajowego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • znajomość języków: język angielski na poziomie B2 (wg ESOKJ),
 • znajomość ustaw: o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, mającym zastosowanie do programów Interreg V-A 2014-2020, o rachunkowości;
 • znajomość Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 481/2014,
 • znajomość wytycznych wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 mającym zastosowanie do programów Interreg V-A 2014 – 2020,
 • znajomość Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 2014 – 2020 Południowy Bałtyk 2014 – 2020,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne, lub studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych/rachunkowości
 • przeszkolenie z zakresu: kontroli i audytu projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych lub zasad rachunkowości.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzająca spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu.
Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie),
• sprawdzian praktyczny (opcjonalnie),
● sprawdzian znajomości języka angielskiego,
• rozmowa kwalifikacyjna.

Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP Urzędu w zakładce Praca
w PUW/Dokumenty i oświadczenia (https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/dokumenty-i--oswiadczenia.html).
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 3800 zł/mies. (+ wysługa lat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 30 77 584, (58) 30 77 141.

Starszy specjalista

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna