Starszy specjalista
Nowy Sącz
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw (ds. gospodarki materiałów pędnych i smarów)
Sekcja Gospodarki Transportowej Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

- praca administracyjno- biurowa
- praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka, faks,
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind dla niepełnosprawnych, brak sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie pracy i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad magazynierami mps oraz inspektorem rozliczającym gospodarkę mps
 • Rozliczanie produktów mps w Książkach Kontroli Pracy Pojazdów i miesięczne rozliczanie zużycia mps przez sprzęt spalinowy
 • Planowanie potrzeb finansowych i materiałowych w oparciu o analizy stanów magazynowych w celu zabezpieczenia ciągłości eksploatacji pojazdów służbowych
 • Sprawowanie nadzoru nad urządzeniami objętymi legalizacją i dozorem technicznym
 • Analiza gospodarowania produktami mps i prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowej transportowej
 • Organizowanie zaopatrzenia i dostaw produktów mps w celu zabezpieczenia ciągłości eksploatacji pojazdów służbowych i utrzymywania właściwych stanów magazynowych
 • Opracowywanie dokumentów sprawozdawczych oraz materiałów poświadczających poniesienie wydatków podlegających współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • znajomość ustaw wraz z aktami wykonawczymi: Prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych
 • biegła umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office oraz biegła umiejętność korzystania z maszyn i urządzeń biurowych
 • komunikatywność, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ POUFNE” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, o ile kandydat je posiada.
 • kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu
  33-300 Nowy Sącz
  ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
  z dopiskiem " oferta pracy na stanowisko..."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
1. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
2. Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO (np. umowa o pracę) ORAZ CHARAKTER WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW (np. zakres obowiązków na danym stanowisku zgodny z umową o pracę).
3. Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu.
4. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji).
5. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e- mailem o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego .
6. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata do dalszych etapów selekcji.
7. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
8. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
9. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

Karpacki Oddział SG jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (18 ) 415 31 66, (18) 415 32 78

Starszy specjalista

Nowy Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna