Starszy specjalista
Krosno
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw koordynacji i obsługi budżetu zadaniowego, sporządzania oraz nadzoru nad wewnętrzną dokumentacją
Zespołu ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia elektroniczne dydaktyczne oraz pomiarowe i specjalistyczne.
Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikuje sporządzane w układzie zadaniowym przez jednostki podległe projekty planów, plany, zmiany w planach i sprawozadania z czego sporządza zestawienia zbiorcze Powiatowych Inspektoratów Weterynarii oraz wprowadza plany i sprawozadania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii celem uzyskania łącznych danych i przekazuje do dysponenta części budżetowej w systemie BUZA,
 • prowadzi teczki akt spraw wytworzonych w Zespole ds. finansowo-księgowych, przygotowuje do zarchiwizowania i wg zbiorczego spisu przekazuje do archiwum,
 • pisze pisma, sprawdza podstawy prawne i uzgadnia przygotowane materiały w celu terminowego i ostatecznego załatwienia sprawy,
 • bierze udział przy sporządzaniu łącznych informacji na potrzeby Głównego Lekarza Weterynarii na podstawie materiałów otrzymanych od jednostek podległych i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego pracy administracyjnej w sektorze publicznym w zakresie obsługi elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • przeszkolenie w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego wykazów akt (potwierdzone zaświadczeniem),
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, Internet,
 • ogólna wiedza na temat budżetu zadaniowego w zakresie finansów publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętności w zakresie informatyki,
 • dyspozycyjność,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
  Dział ds. pracowniczych, bhp i p.poż.
  ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A
  38-400 Krosno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
- wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno w Dziale ds. pracowniczych, bhp i p.poż. lub przesłać pocztą z dopiskiem " Ogłoszenie o naborze Nr 44424 - Imię i nazwisko..." w terminie do 25.03.2019r. Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- tylko kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie albo pisemnie czy elektronicznie, o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego,
- metody i techniki naboru zastosowane w naborze: test ( w przypadku zakwalifikowania po wstępnej selekcji co najmniej 10 kandydatów), rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne wykonanie zadań,
- oferty kandydatek/kandydatów, które zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego i zostały umieszczone w protokole, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone,
- oferty pozostałych kandydatek/kandydatów będą odsyłane na ich adres zamieszkania,
- do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną,
- dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. (13) 43-259-23 wew. 34

Starszy specjalista

Krosno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna